Skip to content
hero-image

Tietoverkon arkkitehtuuri-suunnittelu

Selkeä perusta luo tehokkuutta ja parantaa tietoturvaa.

cards_01_purple

Kokonaisuus haltuun, suunnitelmallisuutta tekemiseen

Kokonaiskuva ja -suunnitelma hukassa? Aika kuluu tulipalojen sammutteluun. Ympäristön hallinta on hankalaa ja hidasta. Muutokset pelottavat ja niissä on usein ongelmia. Pohdit millä teknologialla järjestelmäuudistuksia pitäisi tehdä. IT-tiimit ja liiketoiminta eivät puhu samaa kieltä, eivätkä ymmärrä toisiaan. Löytyykö liiketoiminnan tarpeisiin ratkaisuja? Entäpä ulkopuoliset toimijat, keitä ja mitä ympäristöösi liittyy ja miten? Palvelutoimittaja ei tunnu kehittävän ympäristöä tai toimita sitä mitä haluaisit. Osaatko ohjata toimittajaa? Verkon muodostamat riskit ovat alkaneet hämärtyä. Onko kyberturva ja jatkuvuus kattavasti ja suunnitelmallisesti toteutettu?

Millaisia ajatuksia yllä oleva herätti? Miltä infranne hallinta tuntuu? Olisko aika luoda tai kehittää arkkitehtuurisuunnitelmaa?

Suunnittelu ja sen tuoma arvo

Arkkitehdeillämme on kokonaisnäkemys infrasta ja liiketoimintaymmärrystä monelta alalta. Sen avulla voimme luoda tarpeiden mukaisen suunnitelman infran ja palveluiden toteuttamiseksi. Arkkitehtuurisuunnitelmalla saat yleiskuvan toimintaympäristöstänne ja liiketoimintatavoitteen mukaisen toimintamallin ja kehityspolun, joka parantaa ja tiivistää myös yrityksen ja palvelutoimittajien välistä toimintaa.

Miksi
Lisäarvo:
Liiketoimintamahdollisuudet
Kyberturvallisuus
Toimivuus ja laatu
Kustannustehokkuus
Hallittavuus ja ketteryys
Yhteinen ymmärrys ja kieli
Mitä
Yleiskuva ja toteutusmalli teknisestä toimintaympäristöstä:
Toiminnot ja sijainnit
Rajapinnat ja riippuvuudet
Riskit ja pullonkaulat
Liiketoiminnan mukaiset kehitystarpeet, teknologiavalinnat ja kehityspolku
Tavoitteen mukainen ympäristön toteutusmalli
miten_350x350
Suunnittelun sisältö:
Nykytilan kartoitus
Liiketoiminnan ja IT-osaston tarpeet ja tavoitteet
Tavoitetilan määrittely

Kerroksellinen arkkitehtuuri

Olemme luoneet infrastruktuurin suunnittelumallin, joka takaa turvallisen, joustavan ja vikasietoisen perustan yritysarkkitehtuurille. Arkkitehtuurisuunnittelussamme huomioidaan kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminta ja tavoitteet tekniikan lisäksi. Suunnittelutyöhön tarvittava tieto johdetaan liiketoiminnasta ja sen prosesseista.

Tietoverkon arkkitehtuurisuunnitelman mallissamme verkko jaetaan osakokonaisuuksiin, joiden sisällä on edelleen omia yhtenäisiä osioita. Kerroksellisuus tekee verkosta sekä vahvan että joustavan. Mallin avulla luodaan arkkitehtuuri, joka varmistaa liiketoimintasovellusten korkean käytettävyyden sekä tietoturvan, on joustava muutoksille sekä selkiyttää rakennetta.

Valttinamme on tietoverkkojen ja tietoturvallisuuden erikoisosaaminen sekä vuosien kokemus yritysten infrastruktuuriarkkitehtuurien suunnittelusta ja toteutus- sekä kehitysprojektien läpiviennistä.

Loihde - 20230317-DSCF2960 - 1920 x 1280

Luokittelu arvottaa tiedon ja järjestelmät

Tietojen ja tietojärjestelmien luokittelu luo yhteisen kielen ICT:n ja liiketoiminnan välille. Luokittelupalvelun avulla varmistetaan, että tietohallinto ja liiketoiminta ymmärtävät samalla tavalla tietotekniset resurssit sekä niiden kriittisyyden ja käytön. Luokittelun myötä organisaatioille syntyy kokonaiskäsitys tärkeistä ja keskeisistä tiedoista ja tietojärjestelmistä. Näin esimerkiksi resurssien suuntaaminen ja päätöstenteko helpottuvat.

Mihin luokittelua tarvitaan?

Loihde - 20230317-DSCF2866 - 1920 x 2880

Olennainen osa arkkitehtuurisuunnittelua

Luokittelu on asiantuntijapalvelu, jolla selvitetään organisaation tietoaineistojen ja niitä käsittelevien järjestelmien arvo, kriittisyys ja riskit. Näiden perusteella tiedoille ja järjestelmille johdetaan käytettävyys- ja suojausvaatimukset.

Luokittelupalvelu on apu kaikenkokoisten organisaatioiden toiminnassa. Sen avulla voidaan määrittää kehityskohteiden oikea priorisointi ja asettaa oikeat palvelutasovaatimukset ICT-palveluille. Lisäksi se toimii yhteisenä kielenä johdon ja ICT:n välillä ja työkaluna resurssien suuntaamisessa ja säästötoimien ohjaamisessa. Hankinta-, resursointi- ja säästöpäätökset helpottuvat ja päätökset voidaan perustella faktatiedolla: pystytään esimerkiksi perustelemaan, mitä jonkin hankinnan tai resurssin hankkimatta jättäminen tekee organisaatiolle tai mitä painotuksia budjetista tulisi suunnata millekin kohteelle.

Palvelussa määritellään myös, mitä tietoa organisaatiolla on ja miten sitä tulisi käsitellä, kuten että voidaanko tieto säilöä pilveen vai onko se pidettävä organisaation oman ympäristön sisällä. Palvelu toteutetaan asiakaskohtaisesti joko perinteisen vesiputousmallin tai ketterän kehityksen keinoin. Luokittelu on olennainen osa arkkitehtuurisuunnittelua.