Skip to content

Palkitseminen

Loihteen palkitsemisen lähtökohtana on edistää yhtiön strategian toteutumista, pitkän aikavälin menestymistä ja omistaja-arvon kasvua. Palkitsemisen tavoitteena on motivoida ja sitouttaa henkilöstö ja johto yhtiön tavoitteisiin, tukea halutun osaamisen hankkimisessa sekä luoda vahvaa ja vastuullista yrityskulttuuria.

Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemispolitiikka 2022

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päätti 7.5.2024, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 27 400 euroa, sekä valiokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 ja jäsenen 3 500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti 7.5.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 000 euroa ja jäsenen vuosipalkkioksi 2 500 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista ja muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimus määrittelee myös taloudelliset etuudet sisältäen toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkävaikutteisista kannustinjärjestelmistä kuten osakepohjaisista kannustinohjelmista (LTI). Yhtiön toimitusjohtajan kiinteä palkka on 24 020 euroa kuukaudessa. Vuonna 2023 toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja edut olivat yhteensä 359 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Loihteen irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön henkilöstövaliokunta päättää konsernijohtajaa ja tämän sijaista lukuun ottamatta johtoryhmään kuuluvien johtajien kiinteistä palkoista. Kannustinjärjestelmistä ja niiden ehdoista päättää hallitus.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI) sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä kuten osakepohjaisista kannustinohjelmista.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja lainsäädännön mukaisiin eläke-etuihin.

Johtoryhmän jäsenillä irtisanomisaika on 3 kuukautta. Lisäksi osan kanssa on ennalta sovittu maksettavaksi 6 kuukauden palkkaa vastaava erillinen korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Henkilöstön osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Henkilöstön osakesäästöohjelma 2024

Loihde Oyj:n hallitus on 29.4.2024 päättänyt jatkaa edellisvuonna alkanutta henkilöstön osakesäästöohjelmaa uudella säästöohjelmalla. 

Osakesäästöohjelma rakentuu vuoden kestävästä säästöjaksosta ja sitä seuraavasta omistusjaksosta.  Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Loihteen työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Loihteen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Loihteen osakkeita neljästi vuodessa. Hallitus päättää, ostetaanko säästöosakkeet markkinalta vai toimitetaanko säästöosakkeet osallistujille hallituksen erikseen päättämässä suunnatussa osakeannissa.

Loihde antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada puolikas tai yksi ansaintaperusteinen lisäosake (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden ansaintakriteerin saavuttamisen perusteella. Ansaintakriteeri on konsernin käyttökate tilikausilla 2024-2026. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilön työsuhde on voimassa ja hän omistaa säästöillä hankitut osakkeet koko omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista. Säästökausi alkaa 1.6.2024 ja päättyy 31.5.2025. Omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 31.5.2027.  Osakesäästöohjelman lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 71 500, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttymisestä sekä ansaintakriteerin saavuttamisesta.

Henkilöstön osakesäästöohjelma 2023

Loihde Oyj:n hallitus päätti 25.5.2023 käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman, jonka tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Loihteen osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on noin vuoden kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava omistusjakso.  Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Loihteen työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Loihteen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Loihteen osakkeita neljästi vuodessa. Hallitus päättää, ostetaanko säästöosakkeet markkinalta vai toimitetaanko säästöosakkeet osallistujille hallituksen erikseen päättämässä suunnatussa osakeannissa.

Loihde antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden (1) lisäosakkeen (brutto) kahta (2) säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada puolikas (0,5) tai yksi (1) ansaintaperusteinen lisäosake (brutto) kahta (2) säästöillä hankittua osaketta kohden ansaintakriteerin saavuttamisen perusteella. Ansaintakriteeri on konsernin käyttökateprosentti tilikaudella 2025. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilön työsuhde on voimassa ja hän omistaa säästöillä hankitut osakkeet koko omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.7.2023 ja päättyy 31.5.2024. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 31.5.2026. Ensimmäisen ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 62 500, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttymisestä sekä ansaintakriteerin saavuttamisesta.

Henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Loihteen hallitus päätti 6.6.2022 yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta (Henkilöstön osakeohjelma 2022). Ohjelman kohderyhmänä on koko Loihde-konsernin henkilöstö johto mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön Osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 6.7.2022–31.12.2024. Ansaintajakson jälkeen merkinnän tehneet saavat yhden maksuttoman lisäosakkeen jokaista merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa kolmea osaketta kohden. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-konsernin palveluksessa. Lisäosakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiot maksetaan merkinnän tehneille ansaintajakson jälkeen eli tavoitteellisesti alkuvuodesta 2025. Kannustinohjelman palkkio maksetaan ensisijaisesti Yhtiön Osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Hallituksella on myös oikeus päättää palkkion maksusta kokonaan Osakkeina tai kokonaan rahana.

Ohjelmaan osallistuvat voivat merkitä Yhtiön Osakkeita 14.6.–22.6.2022 välisenä merkintäaikana alennettuun merkintähintaan (10 prosentin alennus Yhtiön Osakkeen keskikurssista 1.–31.5.2022). Henkilöstöantiin osallistui kaikkiaan 144 Loihteen työntekijää, jotka merkitsivät yhteensä 50 208 osaketta. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.7.2022. Osakeanti perustui varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 antamaan valtuutukseen.

Henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023 (päättynyt)

Loihteen hallitus päätti 27.5.2021 Yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta (Henkilöstön osakeohjelma 2021). Ohjelman kohderyhmänä on koko Loihde-konsernin henkilöstö johto mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön Osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 1.6.2021–31.12.2023. Noin kahden ja puolen vuoden ansaintajakson jälkeen merkinnän tehneet saavat yhden maksuttoman lisäosakkeen jokaista merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa kolmea osaketta kohden. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-konsernin palveluksessa. Lisäosakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiot maksetaan merkinnän tehneille ansaintajakson jälkeen eli tavoitteellisesti alkuvuodesta 2024. Kannustinohjelman palkkio maksetaan ensisijaisesti Yhtiön Osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Hallituksella on myös oikeus päättää palkkion maksusta kokonaan Osakkeina tai kokonaan rahana.

Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä Yhtiön Osakkeita 18.6.2021–24.6.2021 välisenä merkintäaikana alennettuun merkintähintaan (10 prosentin alennus Yhtiön Osakkeen keskikurssista Privanetissa ajalta 1.11.2020–30.4.2021). Osakeanti perustui varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 antamaan valtuutukseen. Osakeannissa merkityt Osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin 19.7.2021.

Ansaintajakso Osallistuja-määrä Merkintöjen määrä Lisäosakkeet
Maksu-ajankohta Toteutunut määrä
2021–2023 327 82 842 Kevät 2024  12 987

 

Henkilöstön osakepohjainen kannustinohjelma 2018–2023 (päättynyt)

Loihde käynnisti syksyllä 2018 henkilöstön osakepohjaisen kannustinohjelman, jonka tarkoituksena on yhtenäistää Yhtiön työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä kannustamalla Yhtiön työntekijöitä sijoittamaan Yhtiön Osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn Yhtiön tavoitteiden puolesta.

Kannustinohjelmaan sisältyy Loihde-konsernin ydinliiketoimintojen koko henkilöstölle tarjottava lisäosakeohjelma sekä johdolle ja joillekin avainhenkilöille suunnattu suoritusperusteinen palkkiomalli. Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä Yhtiön Osakkeita alennettuun merkintähintaan (10 prosentin alennus edeltävän puolen vuoden keskikurssista Privanetissa) ja reilun kahden vuoden ansaintajakson jälkeen he saavat maksuttomia lisäosakkeita neljänneksen merkitsemiensä Osakkeiden määrästä. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä omistaa hankitut Osakkeet sitoutumisjakson päättymiseen saakka ja on tuolloin edelleen Loihde-konsernin palveluksessa. Suoritusperusteisen palkkiomallin kriteereinä ovat konsernin käyttökate ja Osakkeen suhteellinen markkina-arvo (TSR). Kannustinohjelman palkkio maksetaan osallistujan valinnan mukaan joko kokonaan Yhtiön Osakkeina tai Osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Ohjelmassa on aloitettu kolme ansaintajaksoa: 2018–2021, 2019–2022 ja 2020–2023. Ohjelmaan sisältyvät osakeannit perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen vuosina 2018, 2019, 2020 ja 2021 tekemiin valtuutuksiin.

Ansaintajakso Osallistuja-määrä Merkintöjen määrä Lisä- ja palkkio-osakkeet
Maksu-ajankohta Toteutunut määrä
2018–2020 266 63 170 Kevät 2021 25 296
2019–2021 330 83 789 Kevät 2022 22 093
2020–2022 298 82 003 Kevät 2023 12 3891)

_____________________

1) Ansaintajaksoon 2020–2022 ei sisältynyt suoritusperusteista palkkiomallia.

Johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2024–2026

Loihde Oyj:n hallitus päätti 26.2.2024 käynnistää uuden pitkän aikavälin ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä toimitusjohtajan sitouttamiseksi.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa vuodet 2024–2026. Järjestelmän nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enimmillään 12 000 kpl (0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä), ja ne maksetaan vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Ohjelman keskeisiin ehtoihin sisältyy toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaolo tietyin edellytyksin palkkion maksuhetkellä. Luovutettavien palkkio-osakkeiden lukumäärään vaikuttaa lisäksi toimitusjohtajan markkinaehtoisesti hankkimien osakkeiden määrä.

Johdon ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2023 (LTI) 

Yhtiön hallitus päätti 28.11.2023 yhtiön konsernijohtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta, jossa on yksi, vuosille 2024–2026 ajoittuva ansaintajakso. Kannustinohjelmaan kuuluu enintään 29 henkilöä. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen ansaintajaksolle asettama käyttökatetavoite ja omistaja-arvon (TSR, total shareholder return) kehittyminen. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä vastaa enintään 107 600 Loihde Oyj:n osaketta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Johdon ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2021 (LTI) 

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 Yhtiön konsernijohtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ansaintajaksoista, joista kukin edellyttää hallituksen erillistä hyväksyntää. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökatetavoitteet.  Ensimmäisen ansaintajakson 2021–2023 nojalla suoritettavat osakepalkkiot maksettiin keväällä 2024, toisen ansaintajakson 2022–2026 osakepalkkiot maksetaan keväällä 2025 ja kolmannen ansaintajakson 2023–2025 keväällä 2026. Osakepalkkioiden yhteismäärä oli ensimmäisellä ansaintajaksolla  7 762 Osaketta. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä toisella ansaintajaksolla on enintään 63 864 Osaketta ja kolmannella ansaintajaksolla enintään 102 000 Osaketta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä

Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 25.6.2020 ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ja päätti siihen liittyvästä osakeannista. Palkkio-ohjelmassa hallituksen jäsenet voivat merkitä Yhtiön Osakkeita enintään puolella vuosipalkkionsa arvosta. Merkintähinta on Yhtiön Osakkeen keskikurssi osakeantipäätöstä edeltävän puolen vuoden ajalta vähennettynä 10 prosentin alennuksella. Yhtiökokous voi päättää, että tietyn ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuneille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita. Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on edelleen Yhtiön hallituksen jäsen.

Palkkiojärjestelmään osallistui vuonna 2020 kaksi hallituksen jäsentä, jotka merkitsivät yhteensä 960 Osaketta, vuonna 2021 viisi hallituksen jäsentä, jotka merkitsivät yhteensä 2 740 Osaketta, vuonna 2022 viisi hallituksen jäsentä, jotka merkitsivät yhteensä 3 667 Osaketta, ja vuonna 2023 kuusi hallituksen jäsentä, jotka merkitsivät yhteensä 3 843 Osaketta.