Skip to content

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen hallinnon työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kokouskäytännöt ja päätöksentekomenettelyt. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Picture

Marko Kauppi

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja

s. 1970
Toimitusjohtaja, Tenendum Oy, 2009-
Toimitusjohtaja, SPV Investments Oy, 2010-
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Visio Varainhoito Oy, 2018-2019
Toimitusjohtaja, Arvo Omaisuudenhoito Oy, 2005-2008
Toimitusjohtaja, Mandatum Yksityispankki, 2002-2005
Varatoimitusjohtaja, Mandatum Pankkiiriliike, 2000-2002

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Nixu Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja/jäsen 2011-2023
Heeros Oyj, Hallituksen puheenjohtaja/jäsen 2018-2023
Tosibox Oy, hallituksen jäsen 2023-
Topbox Oy, hallituksen jäsen 2021-
Cloud2 Oy, hallituksen jäsen 2020-
Visio Varainhoito Oy, hallituksen jäsen 2019-

Loihteen osakkeet: 
Määräysvaltayhteisön Tenendum Oy:n omistus 76 348 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Picture

Juha Murtopuro

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

s. 1972
Toimitusjohtaja, Alltime Oy
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, AVARN Security Finland Oy, 2016–2021
Toimitusjohtaja, Turvatiimi Oy, 2021–2016
Toimitusjohtaja, Caternet Finland Oy, 2010–2012
Toimitusjohtaja, Valimo Wireless Oy, 2008–2010
Toimitusjohtaja/markkinointijohtaja, Wayfinder Finland Oy, 2007 – 2008
Toimitusjohtaja, Navicore Oy, 2005 – 2007
Johtaja, Nokia Oyj, 2000 – 2005

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Fennia, hallintoneuvoston jäsen 2020-
Eteläranta Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-

Loihteen osakkeet: 
557

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Picture

Jari Niska

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

s. 1971
Hallitusammattilainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Solita Group Oy 2008-2020
Talousjohtaja, Solita Group Oy 2004-2008
Head of Business Control, Finnet Oy (nyk. DNA Oyj) 2002-2004
Business Controller, Finnet Verkot Oy 2000-2002
Controller, Sandvik Tamrock Oy, 1996-2000

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Bolt Works Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018-
Solita Group Oy, Hallituksen jäsen 2020-
Cloudpermit Oy, hallituksen jäsen 2017-
Nixu Oyj, hallituksen puheenjohtaja/jäsen, 2021-2023
Ferrologic Group AB, hallituksen puheenjohtaja  2019-2020
Etera, hallituksen jäsen, 2017-2018

Loihteen osakkeet:
Määräysvaltayhteisöjen Atilos Capital Oy:n ja Hidalgo Oy:n omistus 46 000 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Picture

Anni Ronkainen

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

s. 1966
Hallitusammattilainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:
EVP, Chief Digital Officer, Kesko Oyj, 2015-2023
Maajohtaja, Google Finland, 2009 – 2015
Toimialajohtaja, Google Finland, 2008 – 2009
Toimitusjohtaja, McCann Worldgroup Helsinki, 2006 – 2008
Liiketoimintajohtaja, Satama Finland Oy, 2001 – 2006

Keskeisimmät luottamustehtävät
Sitowise Oyj, hallituksen jäsen 2024-
Posti Group, hallituksen jäsen 2023-
Lassila & Tikanoja, hallituksen jäsen 2023-
Aallon Group, hallituksen jäsen 2022-
Kontio, hallituksen jäsen 2022-
Fennia, hallituksen jäsen 2019-
Business Finland: Digital Advisory Board 2017-

Loihteen osakkeet: 
557

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Picture

Matti Vikkula

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

s. 1960
CEO, Biokraft
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:
Managing Partner, Rescus Partners Oy, 2009 – 2012
CEO, Ruukki Oyj, 2007 – 2008
SEVP, Elisa Oyj, 2006 – 2007
CEO, Saunalahti Group Oyj, 2001 – 2007
Partner, PwC, 1998 – 2001

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Origin by Ocean Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021-
Kristina Cruises Oy, hallituksen jäsen/puheenjohtaja 1995-

Loihteen osakkeet: 
6000

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Picture

Christian Wetterstrand

Hallituksen jäsen

Lisätietoja

s. 1971
Johtaja, Capman Wealth Services, 2017-
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, JAM Advisors Oy, 2015-2017
Toimitusjohtaja, Ålandsbanken Asset Management Oy, 2012-2015
Head of Private Clients, Ålandsbanken Asset Management Oy, 2000-2015
Varainhoitaja, Gyllenberg Asset Management Oy, 1996-2000

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Omena Hotels Oy, hallituksen jäsen, 2021-
JL Metals Oy, hallituksen jäsen, 2022-
Loihde Oyj, hallintoneuvoston puheenjohtaja/jäsen, 2018-2021

Loihteen osakkeet: 

Määräysvaltayhteisön C. Wetterstrand Oy:n ja henkilökohtainen omistus Loihde Oyj:ssä 51 365 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen keskeiset tehtävät

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

 •  hyväksyä konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat
 • hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden tilikautta koskevat toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmat
 • huolehtia siitä, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään asianmukaisesti tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
 • luoda yhtiön toiminnalle tarpeellinen organisaatiorakenne
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernihallinnon tukitoiminnoista vastaavat johtajat sekä päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan
 • päättää konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista
 • hyväksyä konsernin arvot ja seurata niiden toteutumista
 • organisoida sisäinen tarkastustoiminta, seurata ulkoista tilintarkastusta ja toteuttaa niistä seuraavia toimenpiteitä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • määritellä yritysostostrategia ja hyväksyä yrityskaupat
 • päättää merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä
 • päättää merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista
 • valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta;

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa toimii tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata välitilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Loihde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisääteistä tilintarkastusta. Lisäksi valiokunta seuraa Loihde-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat yhtiön johtoon kuulumattomat jäsenet, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan muodostavat Matti Vikkula (puheenjohtaja), Marko Kauppi ja Christian Wetterstrand.

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Loihteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Loihde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiensa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensaatiosta sekä osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunta valmistelee Loihteen toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Anni Ronkainen (puheenjohtaja), Juha Murtopuro ja Jari Niska.

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Monimuotoisuus on Loihteen hallituksen valinnassa keskeinen periaate, joka tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen lähestymistavan liiketoiminnan kehittämiseen, tukee asiakasymmärryksen parantamista ja edistää hyvää hallintotapaa.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta tukee hallituksen laaja ikärakenne, sukupuolten tasapainoinen edustus sekä jäsenten kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan.  Valinta- ja arviointiprosessiin etsitään molempien sukupuolten edustajia. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.