Skip to content

Yhtiöjärjestys

1 §  Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Loihde Oyj, ruotsiksi Loihde Abp ja englanniksi Loihde Plc.

Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki.

 

2 §  Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on digitalisaatioon, tiedonhallintaan, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytär-, osakkuus- taikka omistussuhdeyhtiöiden välityksellä.

 

3 §  Osake

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

4 §  Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

5 §  Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 

6 §  Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö ja jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

7 §  Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

 

8 §  Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

9 §  Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua Seinäjoella tai Vaasassa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Seinäjoella tai Vaasassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ennakkoon ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi myös olla muiden osakkeenomistajien asiamies yhtiökokouksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  • tilinpäätös ja
  • tilintarkastuskertomus,

päätettävä

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • hallituksen jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden mahdollisten kulukorvausten perusteista ja
  • tilintarkastajan palkkiosta,

valittava

  • hallituksen jäsenet ja
  • tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

  • muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Rekisteröity 23.5.2023