Skip to content

Tunnetko parhaat käytännöt tekoälyn käyttöönottoon yrityksessä?

Loihde_some (37)
Lyhyt katsaus tekoälyn käyttöönoton etuihin ja haasteisiin kaupallisessa yritysympäristössä

Tekoäly (AI) ei ole futuristinen käsite, vaan nykyinen todellisuus, joka muokkaa tapaa, jolla yritykset toimivat, ovat vuorovaikutuksessa ja innovoivat. Tekoälyllä tarkoitetaan koneiden tai järjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä, kuten päättelyä, oppimista, päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Tekoäly tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, parantaa asiakaspalvelua ja edistää innovaatioita eri toimialoilla ja sektoreilla. Tekoälyn käyttöönotto yrityksissä ei kuitenkaan ole vain tekninen projekti, vaan laajempi liiketoiminta-aloite, joka vaatii strategista suunnittelua, kulttuurimuutosta ja jatkuvaa oppimista. Tässä blogikirjoituksessa tutkimme joitain tapoja, joilla tekoäly muuttaa yritysmaailmaa, sekä joitain tekoälyn onnistuneen käyttöönoton haasteita ja parhaita käytäntöjä.

Miten yritykset hyödyntävät tekoälyä

Tekoäly ei ole kaikille sopiva ratkaisu, vaan monipuolinen ja mukautuva teknologia, jota voidaan soveltaa eri tavoin erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Joitakin yleisiä tapoja, joilla yritykset käyttävät tekoälyä, ovat:

 • Prosessien automatisointi: Tekoäly voi automatisoida toistuvia, tylsiä tai virhealttiita tehtäviä, kuten tietojen syöttämistä, laskujen käsittelyä tai laadunvalvontaa, mikä säästää aikaa, rahaa ja resursseja sekä parantaa tehokkuutta ja tarkkuutta.
 • Palvelun nopeuden ja johdonmukaisuuden parantaminen: Tekoäly voi tarjota asiakkaille nopeampaa ja johdonmukaisempaa palvelua, kuten chatbotteja, jotka voivat vastata yleisiin kyselyihin, tarjota tietoja tai käsitellä tapahtumia 24/7 ilman ihmisen väliintuloa.
 • Asiakastietojen hyödyntäminen päätöksenteossa: Tekoäly voi analysoida suuria määriä asiakastietoja, kuten selaushistoriaa, ostokäyttäytymistä, palautetta tai mieltymyksiä, ja tarjota oivalluksia ja suosituksia, joiden avulla yritykset voivat räätälöidä tuotteitaan, palveluitaan, hintojaan tai markkinointistrategioitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.
 • Uusien tuotteiden tai palvelujen luominen: Tekoälyn avulla yritykset voivat luoda uusia tuotteita tai palveluita, jotka perustuvat asiakkaiden kysyntään, mieltymyksiin tai palautteeseen tai jotka tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia tai toimintoja, kuten äänen tai kasvojentunnistuksen, luonnollisen kielen käsittelyn tai kuva- tai videoanalyysin.

Tekoälyn käyttöönoton edut

Tekoälyn käyttöönotto voi tarjota yrityksille merkittäviä kilpailuetuja, tehostaa operatiivista toimintaa ja mahdollistaa personoituja asiakaskokemuksia. Joitakin tekoälyn käyttöönoton etuja ovat:

 • Parempi tuottavuus ja tehokkuus: Tekoäly voi automatisoida tehtäviä, optimoida prosesseja ja vähentää virheitä, mikä johtaa suurempaan tuotokseen, alhaisempiin kustannuksiin ja parempaan laatuun.
 • Parempi asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus: Tekoäly voi tarjota asiakkailleen nopeampaa, johdonmukaisempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä, säilyttämistä ja uskollisuutta.
 • Parempi innovointi ja luovuus: Tekoäly voi tuottaa uusia ideoita, oivalluksia ja ratkaisuja sekä helpottaa kokeiluja ja testausta, jolloin yritykset voivat innovoida ja luoda uusia tuotteita tai palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet ja odotukset.
 • Suurempi kilpailuetu ja markkinaosuus: Tekoäly voi auttaa yrityksiä erottautumaan kilpailijoistaan, houkuttelemaan uusia asiakkaita ja lisäämään markkinaosuuttaan ja tulojaan.

Tekoälyn käyttöönoton haasteet

Vaikka tekoäly tarjoaa yrityksille monia etuja ja mahdollisuuksia, se aiheuttaa myös joitakin haasteita ja riskejä, joihin on puututtava ja joita on hallittava. Joitakin tekoälyn käyttöönoton haasteita ovat:

 • Tekninen monimutkaisuus ja kustannukset: Tekoäly vaatii kehittyneitä laitteita, ohjelmistoja ja infrastruktuuria sekä ammattitaitoisia ja kokeneita ammattilaisia suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Tekoälyn hankkiminen, integrointi ja päivittäminen voi myös olla kallista projektin laajuudesta ja laajuudesta riippuen.
 • Riittämätön tai heikkolaatuinen data: Tekoälyjärjestelmät luottavat koulutusdataan, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen. Yrityksillä on kuitenkin usein vaikeuksia tarjota oikeanlaatuista tai tarvittavaa datamäärää.
 • Kulttuurinen vastustus ja muutoksenhallinta: Tekoäly voi aiheuttaa häiriöitä ja epävarmuutta organisaatiossa sekä vastustusta ja pelkoa työntekijöiden keskuudessa, jotka saattavat nähdä tekoälyn uhkana työpaikoilleen, rooleilleen tai taidoilleen. Tekoäly edellyttää myös muutosta organisaatiokulttuurissa, arvoissa ja ajattelutavassa, jotta innovaatiot, yhteistyö ja oppiminen voidaan omaksua.
 • Oikeudelliset ja eettiset kysymykset: Syväoppimismalleja voi olla vaikea tulkita, ja tekoäly voi nostaa esiin oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, kuten tietosuojan, turvallisuuden, omistajuuden, vastuuvelvollisuuden, läpinäkyvyyden ja puolueellisuuden, joihin on puututtava ja joita on säänneltävä. Tekoälyllä voi olla myös sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, kuten työntekijöiden syrjäyttäminen, eriarvoisuuden lisääntyminen tai resurssien kulutus, jotka on otettava huomioon ja joita on lievennettävä.

Tekoälyn onnistuneen käyttöönoton parhaat käytännöt

Tekoälyn onnistunut käyttöönotto ei ole pelkästään IT-osaston projekti, vaan se edellyttää laajaa sitoutumista ja osallistumista koko organisaatiossa sekä ulkoisissa sidosryhmissä, kuten asiakkaissa, toimittajissa tai sääntelyviranomaisissa. Tekoälyn onnistuneen käyttöönoton parhaita käytäntöjä ovat muun muassa seuraavat:

 • Selkeä visio ja strategia: Tekoälyn tulisi olla linjassa liiketoiminnan vision, tehtävän ja tavoitteiden kanssa, ja sillä tulisi olla selkeä tarkoitus, laajuus ja odotetut tulokset. Tekoäly tulisi myös integroida olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin, järjestelmiin ja kulttuuriin, ja sillä olisi oltava selkeä etenemissuunnitelma, aikataulu ja budjetti.
 • Määritä oikea tietojoukko: Käytä puhtaita, helppokäyttöisiä, hyvin hallittuja ja suojattuja tietoja luotettavista lähteistä. Tee yhteistyötä tekoälyasiantuntijoiden ja datan omistajien kanssa haasteiden voittamiseksi. Vääristymien estämiseksi ja tarkkojen tulosten varmistamiseksi käytä edustavaa ja korkealaatuista dataa. Aloita yksinkertaisemmilla algoritmeilla, jotka voit helposti ymmärtää, hallita vinoumia ja muokata tarvittaessa. Poista vinoumat käyttämällä puolueetonta dataa tai kehittämällä helposti selitettäviä algoritmeja. Investoi ohjauskehyksiin ja -tekniikoihin tekoälyalgoritmien puolueellisuuden tunnistamiseksi.
 • Monialaisen tiimin rakentaminen: Tekoälyyn tulisi kuulua monialainen asiantuntijaryhmä, johtajat ja sidosryhmät eri osastoilta, toiminnoista ja tasoilta, jotka voivat tarjota erilaisia näkökulmia, taitoja ja tietoja sekä varmistaa tehokkaan viestinnän, yhteistyön ja koordinoinnin.
 • Koulutus ja taitojen kehittäminen: Tekoäly edellyttää koulutusta ja taitojen kehittämistä sekä tekniselle että ei-tekniselle henkilöstölle sen varmistamiseksi, että heillä on tarvittavat taidot, valmiudet ja luottamus tekoälyn käyttöön, hallintaan ja hyötymiseen. Koulutuksen ja taitojen kehittämisen tulisi olla jatkuvaa, koska tekoäly kehittyy ja muuttuu ajan myötä.
 • Suorituskyvyn seuranta ja arviointi: Tekoälyä olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan mitata sen suorituskykyä, vaikutusta ja arvoa sekä tunnistaa ja korjata mahdolliset ongelmat, haasteet tai puutteet. Tekoälyn olisi myös oltava joustavaa ja mukautuvaa vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita, markkinaolosuhteita tai liiketoiminnan tavoitteita.
 • Selitettävyys ja läpinäkyvyys: Syväoppimismalleja voi olla vaikea tulkita. Dataan perustuvien päätösten selitettävyys automaattisesti ja muulla tavoin on olennaista tekoälyä koskevien päätösten avoimuuden kannalta. Kehitetään menetelmiä, joilla selitetään, miten tekoälymallit päätyvät johtopäätöksiinsä. Muista, että yhteistyö kokeneiden palveluntarjoajien kanssa voi auttaa vastaamaan näihin haasteisiin ja varmistamaan sujuvan siirtymisen koneoppimiseen.

Tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä edustaa merkittävää muutosta perinteisistä toimintamalleista ja edellyttää syvällistä liiketoiminnan muutosta, joka sisältää strategisen vision, kulttuurimuutoksen ja jatkuvan sitoutumisen innovaatioihin ja oppimiseen. Tekoäly voi tarjota yrityksille valtavia etuja ja mahdollisuuksia sekä haasteita ja riskejä, joita on hallittava ja lievennettävä. Noudattamalla tekoälyn onnistuneen käyttöönoton parhaita käytäntöjä yritykset voivat hyödyntää tekoälyä toimintojensa tehostamiseen, asiakaspalvelunsa parantamiseen, innovaatioidensa edistämiseen ja viime kädessä liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseen.

Loihde tarjoaa tekoälyn liiketoimintahyötyjen valjastamiseen Avaimet Käteen -tekoälystrategiapalvelun, joka varmistaa yrityksellesi strategisia tavoitteita tukevan tekoälystrategian. Saat paitsi kattavan strategian myös kumppanin, joka auttaa strategian jalkauttamisessa ja jatkokehittämisessä. Loihteen avulla varmistat, että tekoäly ei ole vain teknologiahanke vaan keskeinen osa liiketoimintasi kasvua ja innovaatioita.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää.