Skip to content

Korjaus: Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒31.3.2022: Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 17 %, oikaistu käyttökate parani merkittävästi

Loihde Oyj  Yhtiötiedote  4.5.2022 klo 10.35

Tämä on korjaus tänään klo 8.00 julkaistuun liiketoimintakatsaukseen, jonka tunnuslukutaulukossa oli virheelliset tiedot kauden Q1/2022 oikaistusta katsauskauden tuloksesta ja henkilöstön lukumäärästä keskimäärin sekä niiden muutosprosenteista.  Oikea oikaistu katsauskauden tulos on -1599 euroa (muutos 7 %) ja henkilöstömäärä 743 (muutos 5 %). Alla korjattu liiketoimintakatsaus kokonaisuudessaan: 

Loihde Oyj    Yhtiötiedote   4.5.2022 klo 8.00

Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒31.3.2022
Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 17 %, oikaistu käyttökate parani merkittävästi

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

  • Loihde-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 28,4 milj. euroa (25,1)
  • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 28,4 milj. euroa (24,2), orgaaninen kasvu1 oli 9 %
  • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 17,1 milj. euroa (16,4). Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista.
  • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 47 % yrityskauppojen tukemana ja oli 11,5 milj. euroa (7,8). Orgaaninen kasvu oli 20 %.
  • Oikaistu käyttökate oli 1,2 milj. euroa (0,4) eli 4,2 % (1,6 %) liikevaihdosta, kasvu oli 198 %.
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,8 milj. euroa (-0,1) eli 2,7 % (-0,4) liikevaihdosta
  • Loihde Trust Oy on myynyt Pohjois-Suomessa sijaitsevat kuituverkkonsa kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. Loihde on kirjannut kaupasta 3,9 miljoonan euron myyntivoiton.

1 Jatkuvien toimintojen orgaaninen kasvu on laskettu ilman Hibox Systems Oy Ab:n (osa konsernia 28.2.2021 asti) sekä Loihde Advisory Oy:n ja Loihde Advisory AB:n (osa konsernia 1.6.2021 alkaen) liikevaihtoa

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa

1-3 2022

1-3 2021

Muutos %

1-12 2021

Liikevaihto, t€

28 412

25 119

13 %

108 079

   - Turvaliiketoiminta

17 054

16 419

4 %

71 421

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

11 493

8 696

32 %

37 054

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-135

4

-

-396

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, t€1

28 412

24 236

17 %

107 196

   - Turvaliiketoiminta

17 054

16 419

4 %

71 421

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

11 493

7 805

47 %

36 164

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-135

12

-

-389

Käyttökate (EBITDA), t€

4 941

6 058

-18 %

9 389

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2

1 195

401

198 %

4 250

Oikaistu käyttökate (EBITDA), %

4,2

1,6

 -

3,9

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€

4 508

5 565

-19 %

7 427

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %

15,9

22,2

 -

6,9

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2

761

-91

-

2 288

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %2

2,7

-0,4

-

2,1

Liikevoitto (EBIT), t€

2 638

3 797

-31 %

-82

Oikaistu liikevoitto, t€2

-1 109

-1 859

40 %

-5 222

Katsauskauden tulos, t€

1 682

3 966

-58 %

603

Oikaistu katsauskauden tulos, t€2

-1 599

-1 720

7 %

-4 812

Omavaraisuusaste, %

80,7

83,4

-

80,4

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3

0,28

0,7

-60 %

0,10

Henkilöstön lkm keskimäärin

743

710

5 %

720

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vuoden 2021 tammi–helmikuulta 0,9 M€.

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

3 Konsernin omistamat omat osakkeet (tammi-maaliskuun 2022 keskiarvo 96 347 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Vuosi 2022 käynnistyi Loihteella hyvin odotustemme mukaisesti. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta orgaanisesti 9 prosenttia ja viime keväänä tehty Talent Base -yritysosto (nykyinen Loihde Advisory) huomioiden 17 prosenttia 28,4 (24,2) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate lähes kolminkertaistui edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1,2 (0,4) miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomessa sijaitsevan kuituverkon myynti Koillisnetille oli osa yritysjärjestelyjä, joissa olemme 2021 alkaen myyneet yhtiön ydinliiketoimintaan, eli turvallisuuteen ja digitaaliseen kehittämiseen kuulumattomia osia voidaksemme keskittyä näihin kahteen liiketoiminta-alueeseen ja niiden synergioihin.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa orgaaninen kasvu ilman edellä mainittua yritysostoa oli 20 prosenttia, ja yritysosto huomioiden kasvu nousi 47 prosenttiin. Alkuvuosi oli erinomainen kaikissa digitaalisen kehittämisen yhtiöissämme (Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor).

Vahvan kasvun taustalla on markkinoiden kysyntää hyvin vastaava data-, design- ja ohjelmistokehitysosaamisemme. Loppuvuonna 2021 hyvin onnistuneen rekrytoinnin myötä olemme kyenneet kasvattamaan toimituskapasiteettiamme ja hyödynnämme lisäksi aiempaa enemmän kumppaniverkostoa. Käyttöasteet olivat kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, vaikkakin sairauspoissaolot alkuvuonna hieman heikensivät laskutusta.

Digikehitysyhtiöidemme kokonaistarjooma ja tiivistynyt yhteistyö näkyy asiakasprojekteissa, joista yhä useammassa on mukana osaajia kahdesta tai kolmesta Loihde-yhtiöstä. Kasvavassa määrin toimitamme asiakasprojekteja myös Suomen ja Ruotsin yksiköiden yhteistyönä.

Vahvana trendinä asiakastarpeissa on nähtävissä datan ja analytiikan kasvava hyödyntäminen liiketoiminnassa, mikä on yksi osaamisemme kulmakivistä. Tuotamme asiakkaillemme ratkaisuja esimerkiksi yritysten sisäisen ja ulkoisen datan hallintaan ja jalostamiseen, analytiikkaan, tietomalleihin sekä tiedolla johtamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen. Ohjelmistokehityksessä ja data-alustoissa autamme asiakkaitamme teknologiariippumattomasti kaikilla johtavilla teknologia-alustoilla.

Turvaliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja vuoden alku oli pitkälti odotusten mukainen. Sekä digitaalisen että fyysisen turvallisuuden liiketoiminnat kasvoivat, digitaalinen turva hivenen nopeammin. Kykymme yhdistää sekä fyysinen että digitaalinen yhdeksi kokonaistarjoomaksi erottaa meidät kilpailijoista ja mahdollistaa kokonaisvaltaiset turvaratkaisut asiakkaillemme.

Komponenttipula on viivästyttänyt sekä joitakin Loihteen omia toimituksia että erityisesti aiheuttanut viiveitä asiakkaiden projektien aikatauluihin jo niiden aiemmissa vaiheissa. Toimitusten aikataulujen arviointi on komponenttipulasta johtuen normaalia vaikeampaa, mutta pidemmällä aikavälillä kasvunäkymät ovat ennallaan.

Digitaalisessa turvallisuudessa identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuiden myynnissä olemme saaneet useita voittoja alkuvuoden aikana. Pääsynhallinnan merkitys on kasvanut yritysten it-ympäristön laajentuessa pilvipalveluiden ja järjestelmäintegraatioiden myötä ulos sisäverkosta, ja yhä useampi yritys tunnistaa tehokkaan pääsynhallinnan hyödyt kyberturvallisuudelle ja käyttäjäkokemukselle. 

Kyberhyökkäysten riskin kasvettua Ukrainan sodan myötä Loihde Trust on laajentanut kyberturvan valvontapalvelunsa ympärivuorokautiseksi kaikille CSOC-asiakkailleen.

Loihde tuottaa palveluita monille yhteiskunnan keskeisille toimijoille, ja yksi turvaliiketoimintamme suurimmista asiakastoimialoista on sotesektori. Alkuvuoden aikana on meneillään useita isoja sairaaloiden rakennus- tai modernisointihankkeita, joihin toimitamme muun muassa lukitusratkaisuja sekä hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmiä.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ja sitä seuranneilla pakotteilla ei ole suoria vaikutuksia Loihteen liiketoimintaan, sillä yhtiöllä ei ole toimintaa tai toimitusketjuja Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen ja kasvanut kyberhyökkäysten riski lisäävät tarvetta kyberturva- ja muille turvallisuuspalveluille. Tähän mennessä emme nähneet merkittävissä määrin merkkejä asiakkaidemme investointien hidastumisesta, mutta sodan pitkittyessä taloudellinen epävarmuus saattaa kasvaa ja vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen.

Kiitokset alkuvuoden hyvästä tuloksesta kuuluvat osaavalle ja uutteralle henkilöstöllemme. Samalla haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö on 3.5.2022 tiedottanut hallituksen päätöksestä mitätöidä 407 218 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli 6,8 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti astuu voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 4.5.2022 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/2022-q1-tulos

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan keskiviikkona 31.8.2022 
  • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan tiistaina 1.11.2022  

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/ 

 

4.5.2022
Loihde Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet

Alkuperäinen tiedote