Skip to content

Loihde Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Jatkuvat liiketoiminnat kasvoivat loka-joulukuussa 7 %

(tilintarkastettu) 

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (30,6 milj. euroa), kasvu 2 %
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (29,3 milj. euroa), kasvu kokonaisuudessaan 7 % ja orgaaninen kasvu1 -1 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 20,2 milj. euroa (20,6 milj. euroa), kasvu -2 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 11,5 milj. euroa (8,9 milj. euroa), kasvu 29 % ja orgaaninen kasvu 5 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 6,0 (7,3) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa) eli 4,4 (5,6) % liikevaihdosta
 • Kaupankäynti Loihteen osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 7.10.2021
 • Yhtiö toteutti yhtiökokouksen päättämän ylimääräisen varojenjaon 0,90 euroa osakkeelta.

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 108,1 milj. euroa (106,8 milj. euroa), kasvu 1 %
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 107,2 milj. euroa (101,0 milj. euroa), kasvu 6 % ja orgaaninen kasvu 2 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 71,4 milj. euroa (69,1 milj. euroa), kasvu 3 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 36,2 milj. euroa (32,0 milj. euroa), kasvu kokonaisuudessaan oli 13 %, ja orgaaninen kasvu -1 %
 • Oikaistu käyttökate oli 4,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa) eli 3,9 (5,8) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa) eli 2,1 (3,8) % liikevaihdosta
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen sekä lisäksi myyntivoittoon perustuvaa lisäosinkoa 0,41 euroa/osake, yhteensä 0,55 euroa osakkeelta.

[1] Jatkuvien toimintojen orgaaninen kasvu on laskettu ilman Hibox Systems Oy Ab:n (osa konsernia 28.2.2021 asti), Loihde Advisory Oy:n (osa konsernia 1.6.2021 alkaen) ja Loihde Advisory AB:n (osa konsernia 1.6.2021 alkaen) liikevaihtoa 

 

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan  ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa

10-12 2021

10-12 2020

Muutos %

1-12 2021

1-12 2020

Muutos %

Liikevaihto, t€

31 255

30 561

2 %

108 079

106 823

1 %

   - Turvaliiketoiminta

20 215

20 558

-2 %

71 421

69 122

3 %

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

11 491

10 156

13 %

37 054

37 859

-2 %

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-451

-152

-

-396

-158

-

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, t€1

31 255

29 345

7 %

107 196

101 026

6 %

   - Turvaliiketoiminta

20 215

20 558

-2 %

71 421

69 122

3 %

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

11 491

8 932

29 %

36 164

32 028

13 %

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-451

-144

-

-389

-124

-

Käyttökate (EBITDA), t€

1 775

1 868

-5 %

9 389

5 434

73 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2

1 885

2 232

-16 %

4 250

6 160

-31 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA), %

6,0

7,3

 -

3,9

5,8

 -

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€

1 265

1 355

-7 %

7 427

3 386

119 %

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %

4,0

4,4

6,9

3,2

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2

1 376

1 719

-20 %

2 288

4 113

-44 %

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %2

4,4

5,6

2,1

3,8

Liikevoitto (EBIT), t€

-685

-420

-

-82

-3 838

-

Oikaistu liikevoitto, t€2

-575

-56

-

-5 222

-3 111

-

Katsauskauden tulos, t€

-563

-177

-

603

-4 172

-

Oikaistu katsauskauden tulos, t€2

-620

114

-

-4 812

-3 590

-

Omavaraisuusaste, %

80,4

81,3

-

80,4

81,3

-

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3

-0,09

-0,03

-

0,10

-0,75

-

Henkilöstön lkm keskimäärin

738

716

3 %

720

714

1 %

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vuoden 2021 tammi–helmikuulta 0,9 M€ ja vuodelta 2020 5,8 M€.

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

3 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Loka-joulukuussa 2021 Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7 prosentilla 31,3 (29,3) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 1,9 (2,2) miljoonaa euroa eli 6 (7) prosenttia liikevaihdosta.

Loppuvuoden kasvua siivitti digitaalisen kehittämisen liiketoiminta, jonka jatkuvat toiminnot kasvoivat yritysostot huomioiden 29 prosenttia ja orgaanisesti 5 prosenttia. Yritysten ja yhteisöjen vahva panostaminen digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen näkyy digi- ja datapalveluidemme voimakkaana kysyntänä. Laaja tarjoomamme kattaa monipuolisesti asiakkaiden tarpeita, käsittäen ohjelmistokehityksen erilaisilla teknologia-alustoilla, pilviteknologiat, data-analytiikan sekä digistrategia- ja tiedolla johtamisen konsultoinnin. Olemme edistyneet hyvin kolmen digikehitysyhtiömme verkostomallin kehittämisessä niin, että asiakkaille on tarjolla aina meidän kokonaistarjoomamme. Onnistuminen rekrytoinneissa vuoden loppupuolella luo hyvän pohjan kasvulle, huomioiden kuitenkin, että alalla vallitseva osaajapula ja kova kilpailu tekijöistä tuskin hellittävät lähivuosina ja tulevat jatkossakin olemaan potentiaalinen kasvun hidastaja.

Turvaliiketoiminnassa vertailukauden liikevaihto oli koronasta johtuneen patoutuneen kysynnän purkautumisen vuoksi ennätyksellisen korkea, ja lähes samansuuruiseen liikevaihdon saavuttaminen myös kuluneella kaudella oli hyvä tulos. Epävarmuutta on tuonut maailmanlaajuinen komponenttipula, joka on aiheuttanut viivästyksiä useisiin projekteihin. Turvaliiketoiminnan tilauskanta on hyvällä tasolla, ja pidämme kasvunäkymiä hyvinä.

Loppuvuoden kohokohtiin kuuluu mm. Puolustusvoimien kanssa solmitut kaksi puitesopimusta, joista lukitusjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita koskeva sopimus on arvoltaan 6,9 miljoonaa euroa ja kulunvalvontajärjestelmän laajentamisen sopimus on arvoltaan 6 miljoonaa euroa. Puitesopimukset ajoittuvat vuosille 2021-25 ja niihin liittyvät hankinnat käynnistyvät vuonna 2022.

Asiakkaidemme kyberturvan tilaa ympärivuorokautisesti valvova kyberturvakeskuksemme CSOC osoitti jatkuvan valvonnan ja nopean reagoinnin tärkeyden sen suojatessa asiakkaiden järjestelmiä vakavalta Log4J-haavoittuvuudelta. Tällaiset tapaukset lisäävät tietoisuutta tietoturvan kriittisyydestä ja luovat kysyntää Loihteen jatkuville kyberturvapalveluille.  

Loihde-kokonaisuuden rakentuminen on edennyt suunnitellusti, ja onnistumiset yhteistarjoomamme myynnissä ovat osoittaneet meidän olevan oikealla tiellä. Loihteella on laaja ja tyytyväinen asiakaskunta, joista monilla on tarpeita usealle palvelualueellemme. Asiakkaat keskittävät ostojaan hyväksi havaituille, luotetuille toimijoille, ja olemme ristiinmyynnin myötä päässeet syventämään useita asiakkuuksiamme.

Liiketoimintojemme kyvykkyyksiä yhdistämällä voimme tarjota asiakkaille integroituja ratkaisuja, joilla pystymme erottautumaan markkinoilla. Joulukuussa allekirjoitimme Tullin kanssa 2,9 miljoonan euron arvoisen sopimuksen juuri tällaisesta kahden liiketoiminnan osaamista yhdistävästä ratkaisusta. Toimitamme Tullille edistyksellisen videoanalytiikkaratkaisun, jossa valvontakameroihin liitettävää konenäköä hyödynnetään muun muassa rekisterikilpien ja konttien automaattiseen tunnistamiseen, luokitteluun ja analysointiin.

Kokonaisuutena vuosi 2021 oli Loihteelle monella tapaa merkityksellinen. Otimme tärkeitä askeleita konsernin liiketoiminnan selkeyttämisessä yritysostoin ja -myynnein, loimme yhteisen Loihde-brändin ja listauduimme First Northiin. Tulosmielessä vuosi oli odotustemme mukainen. Kaiken tämän saavuttamisesta haluan esittää parhaat kiitokset kaikille työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajillemme. 

Esitys tilikauden voiton käsittelystä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 112 929 594,56 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 
5 791 493,15 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi Hibox-yrityskaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,41 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastaisivat tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 3 252 560,85 euroa. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.   

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Loihde Trust Oy on 3.1.2022 myynyt Kuusamon, Kemijärven ja Sallan seuduilla sijaitsevat kuituverkkonsa kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. Kauppahinta oli 4,7 miljoonaa euroa ja Loihde kirjaa kaupasta 3,9 miljoonan euron myyntivoiton.

Loihde Oyj:n hallitus päätti 4.1.2022 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 230 000, joka vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 antamaan valtuutukseen.

Loihde Advisory Oy:n tytäryhtiö Altotech Oy on sulautunut emoyhtiöönsä 7.1.2022.

Yhtiö on päivittänyt riskiarviotaan Ukrainan sodan mahdollisilla vaikutuksilla yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 4.3.2022 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/2021-q4-tulos

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan keskiviikkona 4.5.2022 
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan keskiviikkona 31.8.2022 
 • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan tiistaina 1.11.2022  

Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, palkitsemisraportin ja selvityksen ohjaus- ja hallintojärjestelmästä vuodelta 2021 julkaistaan viikolla 13/2022. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 5.5.2022. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/  

 

4.3.2022
Loihde Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. 044 4113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet