Skip to content

Loihde Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Loihteen kannattavuus parani selvästi, oikaistu käyttökate nousi 42 % vuonna 2022

(tilintarkastettu)

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 36,0 milj. euroa (30,1 milj. euroa), kasvu 20 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 25,5 milj. euroa (19,4 milj. euroa), kasvu 31 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 10,6 milj. euroa (11,2 milj. euroa), kasvu -6 %
 • Oikaistu käyttökate oli 3,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) eli 9,3 (8,7) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 4,1 (2,2) % liikevaihdosta
 • Yhtiö hankki pilvipalveluyhtiö Onrego Oy:n koko osakekannan, ja Onrego on mukana luvuissa 1.12.2022 alkaen
 • Yhtiö tiedotti siirtyvänsä IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseen raportointiin ja julkaisee tilikauden 2022 taloudelliset tiedot IFRS:n mukaisesti.

 Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevaihto oli 123,0 milj. euroa (104,4 milj. euroa), kasvu 18 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 82,5 milj. euroa (69,3 milj. euroa), kasvu 19 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 40,8 milj. euroa (35,5 milj. euroa), kasvu 15 %
 • Oikaistu käyttökate oli 10,3 milj. euroa (7,2 milj. euroa) eli 8,4 (6,9) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 2,8 (0,7) % liikevaihdosta
 • Turvakolmio Group Oy liittyi konserniin 1.6.2022 ja Onrego Oy 1.12.2022
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen sekä lisäksi myyntivoittoon perustuvaa lisäosinkoa 0,65 euroa/osake, yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Loihde odottaa liikevaihdon kasvavan turvaliiketoiminnassa yli 10 % ja digitaalisessa kehittämisessä yli 10 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.  

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

 

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

1 000 euroa 

10-12 2022

10-12 2021

Muutos %

1-12 2022

1-12 2021

Muutos %

Liikevaihto, t€ 

36 045

30 149

20 %

122 987

104 418

18 %

   - Turvaliiketoiminta

25 495

19 389

31 %

82 450

69 287

19 %

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 

10 584

11 215

-6 %

40 849

35 524

15 %

   - Muut (sis. eliminoinnit) 

-34

-455

-93 %

-312

-393

-20 %

Käyttökate (EBITDA) 

2 911

1 784

63 %

13 319

5 591

138 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 

3 351

2 618

28 %

10 290

7 236

42 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 

9,3 %

8,7 %

 

8,4 %

6,9 %

 

Liikevoitto (EBIT), t€ 

904

-164

 

6 371

-881

 

Oikaistu liikevoitto, t€1 

1 485

670

122 %

3 482

764

356 %

Katsauskauden tulos, t€ 

1 252

965

30 %

3 359

6 924

-51 %

Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 

1 754

1 632

7 %

526

1 763

-70 %

Omavaraisuusaste, % 

73,8 %

74,9 %

 

73,8 %

74,9 %

 

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton 2 

0,22

0,16

38 %

0,58

1,19

-51 %

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu 2 

0,22

0,16

38 %

0,58

1,18

 -51 %

Henkilöstön lkm keskimäärin 

866

738

17 %

812

715

14 %

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, joka sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n osuuden tuloksesta. Lopetetun toiminnon osuus tuloksesta on esitetty taulukko-osan tuloslaskelmassa.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (loka-joulukuun 2022 keskiarvo 0 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Raportoimme nyt ensimmäisen kerran taloudellista tulostamme kansainvälisen IFRS-standardin mukaisesti. IFRS-raportoinnin myötä tunnuslukumme ovat entistä paremmin vertailukelpoisia muiden pörssiyhtiöiden kanssa. Olemme myös ilmoittaneet strategiakauden 2021–2024 taloudelliset tavoitteet IFRS:n mukaisina.

Loka-joulukuussa 2022 Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 20 prosenttia 36,0 (30,1) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate vahvistui 28 prosenttia ja oli 3,4 (2,6) miljoonaa euroa eli 9,3 (8,7) prosenttia liikevaihdosta.

Saimme tärkeää vahvistusta pilviosaamisellemme hankkimalla pilvipalveluyhtiö Onrego Oy:n, joka liittyi Loihteeseen joulukuun alussa. Pilveen liittyvä osaaminen on keskeistä Loihteen molemmille liiketoiminta-alueille; digikehityshankkeet rakennetaan tänä päivänä pääasiassa pilvialustoille, ja it-toimintojen siirtäminen pilveen muuttaa myös tietoturvan hallintaa. Pilviturvallisuus onkin kyberturvan nopeimmin kasvavia alueita. Uutena palvelualueena Onrego tuo tarjoomaamme jatkuvana palveluna toimitettavan pilviympäristön hallintapalvelun. Taloudellisessa raportoinnissa Onrego sisältyy digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueeseen. Onrego tullaan liittämään Loihde-brändin alle nimellä Loihde Cloudon, ja se toimii osana Loihteen verkostoa yhtenä konsernin tytäryhtiöistä.

Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 31 prosenttia. Vahvan kasvun takana olivat kokonaisvaltainen ja uniikki Yksi turvallisuus -palvelumme sekä turvatekniikan ja kyberturvan jatkuvat palvelut, joita ovat esimerkiksi paloturvallisuus- ja kameravalvontapalvelut sekä CSOC 24/7 -kybervalvonta- ja reagointipalvelu. Kasvua avitti myös aiemmin keväällä tehty Turvakolmio-yritysosto, joka on nyt integroitu osaksi Loihde Trust -organisaatiota. Kasvun ajureina ovat olleet mm. isot sairaalahankkeet, joihin olemme toimittaneet lukitus- ja hoitajakutsujärjestelmiä. Digitaalisen turvallisuuden palveluista vahvimmin ovat tälläkin vuosineljänneksellä kasvaneet CSOC-kybervalvontapalvelun ohella identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisut. Komponenttipula on edelleen hidastanut monia toimituksia ja sen odotetaan edelleen jatkuvan. Etukäteisvarautumisemme ja tilanteen lievän helpottumisen vuoksi komponenttipulan vaikutukset jäivät loppuvuonna kuitenkin pelättyä pienemmiksi.

Digitaalisessa kehittämisessä koettiin vaikea vuosineljännes, ja sen liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 prosenttia. Kysynnän hidastuminen alkoi jo kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin kerroimme kahden ison asiakkaamme supistaneen ostojaan. Käyttöaste jäi selvästi alle normaalitason ja vaikutti osaltaan negatiivisesti myös koko konsernin tulokseen. Arvioimme kysyntätilanteen pysyvän viime vuotta alemmalla tasolla vielä alkuvuonna, mutta emme näe pidempiaikaista kysynnän heikentymistä. Loihde Analyticsin ja Loihde Advisoryn operatiivinen yhdistyminen Loihde Advanceksi käynnistyi marraskuussa, ja siihen liittyvä suunnittelu myös osaltaan varasi henkilöresursseja. Integraatio on edennyt hyvin, ja arvioimme siihen liittyvän sisäisen työn olevan loppusuoralla.  Joulukuussa ostamamme Onrego on nyt mukana digitaalisen kehittämisen luvuissa, ja siellä erityisesti Azure-pilviosaamiseen keskittynyt konsultointi ja hallitut pilvipalvelut ovat hyvä lisä tarjoomaamme.

Loihde Family -kumppaniohjelmamme on kehittynyt erinomaisesti. Digitaalisen kehittämisen toimialalla vahva kumppaniverkosto on hyvin tärkeä, sillä se tarjoaa joustavuutta ja laaja-alaisuutta asiakkaiden kulloisiinkin tarpeisiin vastaamisessa.

Yksinkertaistimme Loihteen yhtiörakennetta vuodenvaihteessa, kun Loihde Trust Spellpoint Oy, Loihde Trust Tansec Oy, Turvakolmio Group Oy ja Turvakolmio Recycling Oy sulautuivat Loihde Trust Oy:hyn. Näin turvaliiketoiminnassa on nyt vain yksi yhtiö.

Olemme vuoden 2022 aikana vahvistaneet tarjoomaamme ja osaamistamme sekä omaa toimintaamme kehittämällä että yritysostoin. Alkukesällä hankittu ja loppuvuoden aikana Loihde Trustiin integroitu Turvakolmio vahvistaa asemaamme turvatekniikan markkinassa, ja Onrego laajentaa pilviteknologioiden palvelutarjoomaamme.

Molempien liiketoiminta-alueidemme liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, turvaliiketoiminnassa koko vuoden liikevaihto kasvoi 19 % ja digitaalisessa kehittämisessä 15 %. Kasvoimme molemmilla alueilla markkinakasvua nopeammin ja paransimme konsernin oikaistua käyttökatetta 42 % verrattuna vuoteen 2021. Talouden yleinen epävarmuus ja kustannusinflaatio vaikeuttavat liiketoimintaympäristöämme, mutta uskomme voivamme jatkaa kasvua ja kannattavuuden parantamista molemmilla liiketoiminta-alueilla. Haluankin esittää parhaat kiitokset työntekijöillemme sitoutumisesta ja vahvasta palveluhengestä sekä asiakkaille ja omistajille luottamuksesta Loihdetta kohtaan.

Esitys tilikauden voiton käsittelystä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (110 881 942,35 euroa), josta tilikauden voitto on 57 178,31 euroa, jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi kuituverkkoliiketoimintakaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,65 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastaisivat tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 4 583 767,20 euroa.

Edellä mainitun osingonjaon lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista varoista siten, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaisesti valtuutus vastaisi yhteensä 5 729 709,00 euroa. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät. Lisävarojenjako riippuu seuraavan strategiakauden 2024-2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii kertomaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.   

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan perjantaina 28.4.2023 
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan torstaina 31.8.2023 
 • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan keskiviikkona 1.11.2023  

Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, palkitsemisraportin ja selvityksen ohjaus- ja hallintojärjestelmästä vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 13/2023.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 4.5.2023. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/  

3.3.2023

Loihde Oyj
Hallitus

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 3.3.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q4-2022-result

Esitys ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 4113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 885 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet