Skip to content

Loihde Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 5.5.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.5.2022.

Palkitsemispolitiikka ja -raportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja valitsi hallitukseen uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Kotilainen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 39 600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa, sekä valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio on 700 ja jäsenen 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.  

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtoihin tehdyt muutokset, jotka johtuivat yhtiön listautumisesta ja hallintomallin muuttumisesta. Yhtiökokous vahvisti palkkiojärjestelmän kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022-31.12.2024, vahvisti hallitukseen valituille henkilöille osallistumisoikeuden ansaintajaksolle sekä päätti palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa voidaan antaa enintään 3 667 yhtiön osaketta merkintähintaan 13,98 euroa.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Kokouksessa esitetyn vastaehdotuksen pohjalta hallitus muutti omaa ehdotustaan, ja hyväksytyn valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 683 000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta, osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 200 000 osaketta tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).

Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. 

Lahjoitusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.5.2022.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Elina Piispasen sekä valiokuntien jäsenet.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Matti Piri (puheenjohtaja), Timo Kotilainen ja Stefan Wikman.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Elina Piispanen (puheenjohtaja), Kaj Hagros ja Timo Kotilainen.  

Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet