Skip to content

Loihde Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu-2024

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 7.5.2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.5.2024 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.5.2024.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja valitsi hallitukseen uudelleen nykyiset jäsenet Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Marko Kaupin, Jari Niskan ja Christian Wetterstrandin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 27 400 euroa, sekä valiokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 ja jäsenen 3 500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.  

Yhtiökokous päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen osakepohjaisen palkkiojärjestelmän toisella ansaintajaksolla 7.5.2021–31.12.2023 ansaittujen sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Timo Kotilaiselle, Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille annetaan järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi uusi vastikkeeton osake jokaista heidän ansaintajakson osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, yhteensä 578 osaketta. Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on arviolta 20.5.2024 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 21.5.2024. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 5 732 381 kappaleeseen.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.  

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 583 000 osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 483 000 osaketta ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).

Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021, 5.5.2022 ja 4.5.2023 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 000 euroa ja jäsenen vuosipalkkioksi 2 500 euroa.

Lahjoitusvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.5.2024.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi valiokuntien jäsenet.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Matti Vikkula (puheenjohtaja), Marko Kauppi ja Christian Wetterstrand.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Anni Ronkainen (puheenjohtaja), Juha Murtopuro ja Jari Niska.

Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa.

Liitteet