Skip to content

Mikä on EU:n datasäädös ja miten yritysten tulisi valmistautua uusiin sääntöihin?

Loihde_some (66)

Internetiin kytkettyjen laitteiden tuottama data eli IoT data on yhä arvokkaampi resurssi yrityksille, jotka haluavat kehittää innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä palveluita. IoT data mahdollistaa esimerkiksi älykkäiden kaupunkien, teollisuuden ja terveydenhuollon ratkaisujen luomisen. EU on tunnistanut IoT datan merkityksen ja valmistelee parhaillaan uutta säädöstä, joka koskee IoT datan hallintaa ja hyödyntämistä sisämarkkinoilla. Säädös on osa EU:n digitaalista strategiaa, joka pyrkii edistämään datan vapaata liikkuvuutta ja hyödyntämistä.

Tässä blogissa kerron, mitä EU:n uusi datasäädös tarkoittaa yrityksille, jotka keräävät, luovat dataa IoT laitteillaan ja käyttävät IoT dataa. Tämä on tärkeää erityisesti yrityksille, kuten autonvalmistajat, koneiden ja laitteiden valmistajat sekä kaikki muut, joille IoT data on osa palveluliiketoimintaa nyt tai tulevaisuudessa. Säädös tuo mukanaan uusia velvoitteita ja mahdollisuuksia datan hallintaan ja hyödyntämiseen. Käyn läpi, mitä askeleita yritysten kannattaa ottaa varautuakseen asetuksen voimaantuloon ja miten Loihde Advance voi olla avuksi IoT datan hallinnassa, hyödyntämisessä ja älykkään strategian luomisessa.  

Mikä on datasäädös ja milloin se astuu voimaan?

Euroopan Unionin datasäädös on EU:n lainsäädäntöhanke, joka koskee internetiin kytkettyjen laitteiden tuottamaa dataa. Asetuksen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt IoT datan hallinnalle ja hyödyntämiselle sisämarkkinoilla sekä edistää IoT datan jakamista ja uudelleenkäyttöä. Säädös tulee koskemaan sekä julkista että yksityistä sektoria. Datasäädös on tällä hetkellä EU:n lainsäädäntöprosessissa. Euroopan komissio julkaisi Säädösehdotuksen helmikuussa 2021 ja Euroopan parlamentti äänestää siitä joulukuussa 2023. Asetuksen odotetaan astuvan voimaan tammikuussa 2024, mutta sen soveltamiselle on annettu siirtymäaika, jonka pituus riippuu datan tyypistä ja käyttötarkoituksesta.

Datasäädöksen pääkohdat ovat seuraavat[1]:

IoT datan omistajuus: Säädös ei suoranaisesti määrittele "datan omistajuutta". Se tunnustaa kylläkin datan haltijoiden oikeudet ja velvoitteet, mutta keskittyy enemmän käyttöoikeuksiin kuin omistusoikeuksiin. IoT-laitteiden osalta Säädös voi tunnustaa käyttäjien oikeudet saada pääsyä ja käyttää dataa, joka on syntynyt tuotteiden tai palvelujen käytöstä. Kuitenkin omistajuuden määritteleminen voi olla monimutkaisempaa ja riippua erilaisista tekijöistä, kuten sopimuksista ja paikallisesta lainsäädännöstä.

IoT datan käyttö: Säädös korostaa datan käyttöoikeuksia, mutta sen sallittavuus ilman omistajan suostumusta riippuu monista tekijöistä, kuten datan luonteesta, anonymisoinnista, pseudonymisoinnista ja käyttötarkoituksesta. Säädös todella voi sallia anonymisoidun tai pseudonymisoidun datan käytön tietyissä tilanteissa ilman suostumusta, mutta tämä on riippuvaista monista tekijöistä, mukaan lukien yleiset tietosuojasäännökset.

IoT datan jakaminen: Säädös edistää datan jakamista ja säätää sopimuksista, jotka koskevat datan jakamista. Se suosittelee selkeitä ja läpinäkyviä sopimuksia, mutta asetuksen tarkka sanamuoto ja vaatimukset voivat vaihdella. Jakamisen edistäminen erilaisten alustojen ja välineiden kautta on asetuksen hengen mukaista, mutta tarkat vaatimukset ja suositukset voivat vaihdella.

IoT datan metadata: Säädös korostaa datan metadataa osana datan hallintaa, mutta ei välttämättä suoranaisesti "velvoita" laitteiden valmistajia ja tarjoajia antamaan pääsyä metadataan. Metadataa pidetään tärkeänä datan ymmärtämisen ja käytön kannalta, ja asetuksessa voidaan suositella sen saatavuutta yhteentoimivassa ja standardoidussa muodossa, mutta tarkat vaatimukset voivat vaihdella.

Miten IoT datasäädös vaikuttaa yritysten datan hallintaan ja hyödyntämiseen?

Datasäädös tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, miten yritykset voivat kerätä, käsitellä, jakaa ja hyödyntää IoT dataa. Säädös tulee asettamaan uusia velvoitteita ja oikeuksia sekä datan omistajille että datan käyttäjille. Säädös tulee myös muuttamaan IoT datan arvoa ja kilpailukykyä markkinoilla.

Datasäädöksen vaikutukset yrityksille voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan:

Datan hallinnan haasteet: Yritysten on varmistettava, että heillä on selkeät ja läpinäkyvät prosessit ja sopimukset datan keräämiseen, käsittelyyn, jakamiseen ja hyödyntämiseen. Yritysten on myös huolehdittava datan turvallisuudesta ja yksityisyydestä sekä noudatettava muita soveltuvia säännöksiä, kuten GDPR:ää. Yritysten on lisäksi pystyttävä vastaamaan datan omistajien pyyntöihin datan palauttamisesta tai poistamisesta sekä tarjoamaan pääsy datan metadataan.

Datan hyödyntämisen mahdollisuudet: Datasäädös luo uusia mahdollisuuksia yrityksille luoda uusia liiketoimintamalleja ja palveluita IoT datan avulla. Säädös edistää datan vapaata liikkuvuutta ja hyödyntämistä sisämarkkinoilla sekä kannustaa datan jakamista ja uudelleenkäyttöä eri toimijoiden kesken. Säädös myös lisää datan saatavuutta ja laatua metadata-vaatimuksen kautta.

Datan kilpailukyvyn muutokset: Datasäädös muuttaa IoT datan arvoa ja kilpailukykyä markkinoilla. Säädös vahvistaa datan omistajien oikeuksia ja valtaa päättää datan käytöstä ja jakamisesta. Tämä voi johtaa siihen, että jotkut datalähteet ovat harvinaisempia tai kalliimpia kuin toiset. Toisaalta Säädös myös lisää datan käyttömahdollisuuksia ilman suostumusta tietyissä tilanteissa. Tämä voi johtaa siihen, että jotkut datalajit ovat yleisempiä tai halvempia kuin toiset.

Miten yritysten tulisi valmistautua datasäädöksen tuloon?

Datasäädös tulee olemaan merkittävä muutos yritysten datan hallinnalle ja hyödyntämiselle. Yritysten tulisi aloittaa valmistautuminen asetuksen tuloon mahdollisimman pian, jotta ne voivat hyödyntää asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja välttää mahdollisia riskejä. Yritysten tulisi perustaa sisäinen projektiorganisaatio, joka käy läpi säädöstä ja tunnistaa yritykselle tärkeät kehityskohteet ja mahdolliset haasteet, jotka olisi taklattava kahden vuoden siirtymäajan puitteissa. Tämä tarkoittaa mm. data governancen ja datan jakosopimusten luomista sekä kehittämistä.

Loihde Advance on datan hallinnan asiantuntija, joka voi auttaa yrityksiä datasäädöksen noudattamisessa ja hyödyntämisessä. Loihde Advance tarjoaa käytännön ratkaisuja data governancen perustamiseen ja kehittämiseen. Palvelumme kattavat myös datan keräämiseen, käsittelyyn, analysointiin, jakamiseen ja visualisointiin sekä datan turvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseen liittyvät ratkaisut. Loihde Advance voi myös auttaa yrityksiä luomaan uusia liiketoimintamalleja ja palveluita IoT datan avulla sekä kehittämään datalähtöistä kulttuuria ja osaamista organisaatiossa.

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten Loihde Advance voi auttaa sinua datasäädöksen tuloon valmistautumisessa, ota yhteyttä meihin!

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Data Management Consultant Juuso Salmu

 

[1] Lähde: Asetustekstin ehdotus EP ja Neuvoston säädökseksi suomenkielisenä, joka julkaistu Euroopan Unionin verkkosivuilla: IMMC.COM%282022%2968%20final.FIN.xhtml.1_FI_ACT_part1_v2.docx (europa.eu)