Skip to content

Mitä ovat tekoälyagentit?

Loihde_naytot

Tekoälyagentit (AI agentit) ovat tietokoneohjelmia, jotka yhdistävät sovelluksia ja tietokantaohjelmia virtuaalisessa ympäristössä. Ne kykenevät toimimaan itsenäisesti, keräämään tietoa ja käyttämään tätä tietoa suorittaakseen määriteltyjä tehtäviä saavuttaakseen ennalta asetetut tavoitteet. Esimerkiksi asiakaspalveluagentti voi automaattisesti kysyä asiakkaalta kysymyksiä, hakea tietoa yrityksen tietokannoista ja tarjota ratkaisuja. Agentit voivat itsenäisesti päättää, voiko ne ratkaista kyselyn itse vai siirtääkö sen ihmisen käsiteltäväksi. 

 

Tekoälyagenttien keskeiset periaatteet 

Normaalit ohjelmistot suorittavat ohjelmistokehittäjän määrittämiä toimintoja itsenäisesti tai lähes itsenäisesti. Mikä sitten tekee tekoälyagenteista erityisiä? Ne voivat toimia itsenäisesti ja ratkaista ongelmia ilman kiinteitä sääntöjä, mukautuen paremmin muuttuviin olosuhteisiin. Tekoälyagentit keräävät tietoa ympäristöstään (esim. ohjelmistorajapintojen tai chatkeskustelujen kautta), analysoivat tämän tiedon perusteella mahdollisia toimintatapoja ja suorittavat valitsemansa toimenpiteet. 

 

Mikä on ero tekoälyagentin ja tekoälychatbotin välillä?   

Tekoälyagentit ja tekoälychatbotit eroavat toisistaan tarkoituksensa ja kykyjensä suhteen. Chatbotit on suunniteltu olemaan ainoastaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, kun taas agentit on suunniteltu suorittamaan tehtäviä. AI Agentin tehtävänä voi olla esimerkiksi hakea tietoa organisaation tietokannoista ja luoda siitä raportti. Tekoälyagentit voivat toimia myös itsenäisesti ilman ihmiskontaktia, suorittaen tehtäviä ja tehden päätöksiä.  

Moderneilla tekoälychatboteilla ja tekoälyagenteilla on kuitenkin monia samankaltaisuuksia. Muiden yhteisten piirteiden ohella ne molemmat käyttävät:  

  • Luonnollisen kielen käsittelyä ymmärtääkseen tekstiä ja tuottaakseen vastauksia (esim. OpenAI GPT tai Google Gemini) 
  • Vektoritietokantoja, jotka auttavat ymmärtämään ja hakemaan sisältöä tehokkaammin, mikä tukee dokumenttien ja tekstisyötteiden käsittelyä. 

Tekoälyagenttien sovelluskohteita

AI Agenttien sovelluskohteita on lukuisia. Jos olet miettinyt perinteistä AI Chatbottia ja sen sovelluskohteita, AI Agentit pystyvät samaan ja vielä edistyksellisimpiin tehtäviin. Tässä pari esimerkkiä:  

  • Data Agentti – Agentti hakee ja analysoi dataa suoraan tietovarastoista vastaten luonnollisella kielellä luomiisi kyselyihin. Agentti voi myös päivittää tietoja tietokantoihin ja järjestelmiin rajapintoja käyttäen.  
  • Dokumenttiagentti – Agentti voi hakea tietoa lukuisista eri organisaatiosi dokumenteista ja eri lähteistä sen sijaan, että syötät massiivisia tekstimääriä AI chatbotille.  
  • Automaatioagentti – Nämä agentit voivat automatisoida organisaation prosesseihin liittyviä tehtäviä, kuten ostolaskujen tiliöintiä perustuen laskun lähettäjän ja viitetietojen analyysiin. Tämä vähentää manuaalisen työn tarvetta ja voi parantaa prosessien tarkkuutta ja nopeutta.  

Tekoälyagentit ovat edistyksellisempiä ja pystyvät monimutkaisempiin tehtäviin kuin perinteiset AI chatbotit tai esimerkiksi Robotic Process Automation (RPA) -malliin perustuva automaatio. 

Tekoälyagenttien hyödyt

Tekoälyagenttien tarkemmat hyödyt riippuvat niiden käyttökohteesta, mutta ylätasolla niiden käytöstä voi saada muun muassa seuraavanlaisia hyötyjä:  

  • Tuottavuuden parantaminen: AI-agentit voivat automatisoida tehtäviä, mikä vapauttaa työntekijöiden aikaa keskittyä strategisiin ja luoviin tehtäviin. 
  • Kustannusten vähentäminen: Ne voivat vähentää prosessien tehottomuudesta ja manuaalisista prosesseista aiheutuvia kustannuksia. 
  • Päätöksenteon parantaminen: Tekoälyagentit voivat kerätä ja käsitellä suuria määriä dataa, mikä mahdollistaa parempien ennusteiden ja päätösten tekemisen. 
  • Asiakaskokemuksen parantaminen: Personoidut ja nopeat vastaukset voivat parantaa asiakassitoutumista ja uskollisuutta. 

Johtopäätös 

Tekoälyagentit ovat merkittävä teknologinen edistysaskel, joka voi jo tänään tehostaa liiketoimintaprosesseja, parantaa asiakaskokemuksia ja vapauttaa työntekijöitä keskittymään korkeamman arvon tehtäviin. Ne ovat monipuolisia, itsenäisiä ja kykenevät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, mikä tekee niistä arvokkaita työkaluja nykyaikaisissa liiketoiminnoissa. Teknologian nopea kehitys lupaa entistä laajempia automaatioasteita tulevaisuudessa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ja tehostaa toimintoja entisestään.

Ota yhteyttä tai kysy lisätietoja: