Skip to content

Miten kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma generatiivista tekoälyä hyödyntäen?

Loihde - Automaatio - Business - Banner

Opas organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää generatiivisen tekoälyn voimaa arvon luomiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Alkuun - Generatiivinen tekoäly voi luoda arvoa organisaatioille monella eri tavalla

Generatiivinen tekoäly on tekoälyn osa-alue, joka keskittyy uuden sisällön, kuten tekstin, kuvien, äänen tai videon, luomiseen olemassa olevan datan pohjalta. Generatiivista tekoälyä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten luovuuden lisäämiseen, uusien ideoiden tuottamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen tai tehtävien automatisointiin.

Generatiiviseen tekoälyyn liittyy kuitenkin myös joitakin haasteita ja riskejä, kuten eettiset, oikeudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, tiedon laatu ja turvallisuus, tekninen monimutkaisuus ja skaalautuvuus sekä ihmisen ja tekoälyn välinen yhteistyö. Siksi organisaatioilla, jotka haluavat ottaa käyttöön generatiivisen tekoälyn, on oltava liiketoimintasuunnitelma, jossa hahmotellaan visio, tavoitteet, arvolupaus, markkina-analyysi, kilpailuetu, täytäntöönpanostrategia ja arviointimittarit.

Tässä on yksityiskohtainen luettelo asioista, jotka on otettava huomioon organisaation generatiivista tekoälyä koskevan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Se perustuu liiketoimintasuunnitelman vakiorakenteeseen, mutta siinä tuodaan esiin myös joitakin generatiivisen tekoälyn kannalta olennaisia erityisnäkökohtia.

Tiivistelmä - lyhyt yhteenveto liiketoimintasuunnitelman pääkohdista. Siihen tulisi sisällyttää seuraavat osat:

 • Ongelma, jonka organisaatio haluaa ratkaista, tai mahdollisuus, johon se haluaa tarttua generatiivisen tekoälyn avulla.
 • Ratkaisu, jota organisaatio tarjoaa generatiivisen tekoälyn avulla, kuten sen tuottaman sisällön tyyppi, kohderyhmä, käyttötapaukset ja hyödyt.
 • Arvolupaus ja kilpailuetu, kuten tuotetun sisällön laatu, omaperäisyys, monimuotoisuus, personointi tai tehokkuus.
 • Tekoälyhankkeen ylätason toteutusstrategia ja aikataulu, kuten tietolähteet, generatiiviset mallit, alustat, työkalut, kumppanit ja välitavoitteet.
 • Mitkä ovat GenAI:n taloudelliset ennusteet ja keskeiset tulosindikaattorit, kuten tulovirrat, kustannusrakenne, kannattavuusraja ja investoinnille arvioidut tuotot.

Ongelma ja mahdollisuus - kuvataan nykytilanne ja aukko, jonka organisaatio haluaa täyttää generatiivisen tekoälyn avulla. Sen tulisi sisältää seuraavat osatekijät:

 • Asiakkaiden tai sidosryhmien kipupisteet tai tarpeet, joihin organisaatio haluaa vastata generatiivisen tekoälyn avulla, kuten luovuuden puute, sisällön tuottamisen vaikeus, alhainen tyytyväisyys tai korkeat kustannukset.
 • Markkinamahdollisuus tai kysyntä generatiiviselle tekoälyratkaisulle, jonka organisaatio haluaa tarjota, kuten potentiaaliset asiakkaat, markkinasegmentit, arvolupaus ja maksuhalukkuus.
 • Todisteet tai validointi, jotka tukevat ongelmaa ja mahdollisuutta, kuten markkinatutkimus, asiakaspalaute, toimialaraportit tai vastaavat caset.

Ratkaisu ja arvolupaus - kuvataan organisaation generatiivisen tekoälyratkaisun keskeiset ominaisuudet ja hyödyt. Sen tulisi sisältää seuraavat osatekijät:

 • Kuvaus organisaation tarjoamasta generatiivisesta tekoälyratkaisusta, kuten sen tuottaman sisällön tyyppi, muoto, laatu, monipuolisuus, omaperäisyys ja personointi.
 • Selitys siitä, miten generatiivinen tekoälyratkaisu toimii, kuten tietolähteet, generatiiviset mallit, algoritmit, tekniikat ja tuotokset.
 • Ratkaisun esittely, kuten näytteet, prototyypit, demot tai suosittelut.
 • Generatiivisen tekoälyratkaisun arvolupaus, kuten hyödyt, edut, erottautuminen ja vaikutus, jonka se tuottaa asiakkaille tai sidosryhmille.

Toteutusstrategia ja aikataulu - kuvataan organisaation generatiivisen tekoälyhankkeen toimintasuunnitelma ja aikataulu. Sen tulisi sisältää seuraavat osatekijät:

 • Tietostrategia eli mitä, mistä ja miten tietoa käsitellään eli tietolähteet, tiedonkeruu, tietojenkäsittely, tietojen laatu, tietoturva ja tiedonhallinta.
 • Mitä tekoälymallia ratkaisussa hyödynnetään kuten generatiiviset mallit, algoritmit, tekniikat, parametrit, koulutus, testaus ja arviointi.
 • Millaiseen arkkitehtuuriin GenAI-ratkaisu perustuu. Tässä tulisi mainita alustastrategia, kuten teknologia, ohjelmisto, työkalut, kehykset, kirjastot ja pilvipalvelut.
 • Mitä kumppaneita ja toimittajia hankkeessa käytetään, kuten yhteistyökumppanit, toimittajat, myyjät, konsultit ja neuvonantajat.
 • Projektisuunnitelma, kuten vaiheet, tehtävät, milestonet ja määräajat.
 • Riskienhallintastrategia, kuten mahdollisten riskien tunnistaminen, arviointi, lieventäminen ja seuranta. Eritoten viime aikoina on otettu kantaa myös mahdollisiin AI:n hallusinointi- ja harhatulosten ennaltaehkäisyyn.

Taloudelliset ennusteet ja keskeiset tulosindikaattorit - kuvataan organisaation generatiivisen tekoälyhankkeen odotettuja tuloksia ja niiden mittaamista. Sen tulisi sisältää seuraavat osatekijät:

 • Taloudelliset vaikutukset kuten tulovirrat tai organisaation kustannussäästöt.
 • Generatiivisen tekoälyhankkeen kustannusrakenne, kuten kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset, pääomamenot tai toimintakulut. Tässä osioissa on hyvä tarkastella teknologian ja datan kustannusten skaalautumisvaikutuksia.
 • Kannattavuusanalyysi.
 • Mikä on GenAI -ratkaisun takaisinmaksuaika: sijoitetun pääoman tuotto lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
 • Keskeiset tulosindikaattorit, kuten määrälliset ja laadulliset mittarit, tavoitteet, vertailuarvot ja palaute.

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta 👇