Skip to content

Viisi pointtia, miten voit hyödyntää generatiivista tekoälyä liiketoiminnassa

Loihde_some(65)

Generatiivinen tekoäly on tehokas teknologia, joka voi luoda uutta sisältöä, malleja ja ratkaisuja. Jos olet yrityspäättäjä, sinun ei kannata jättää käyttämättä tätä tilaisuutta hyödyntää generatiivista tekoälyä liiketoiminnassasi. Seuraamalla näitä viittä keskeistä kohtaa voit tehdä tietoon perustuvia ja strategisia päätöksiä, jotka auttavat sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet ja saamaan kilpailuetua.

1. Se auttaa sinua pääsemään nopeammin tavoitteisiisi

Generatiivinen tekoäly voi auttaa sinua saavuttamaan erilaisia tavoitteita, kuten parantamaan asiakaskokemusta, lisäämään tehokkuutta, vähentämään kustannuksia tai luomaan uusia tulovirtoja. Mutta ennen kuin investoit generatiiviseen tekoälyyn, sinulla on oltava selkeä visio siitä, mitä haluat saavuttaa ja miten se sopii yhteen yleisen liiketoimintastrategian kanssa. Jos esimerkiksi haluat käyttää generatiivista tekoälyä henkilökohtaisen sisällön luomiseen asiakkaillesi, sinun on pohdittava, miten asiakkaat käyttäytyvät ja miten gen AI parantaa heidän tyytyväisyyttään, uskollisuuttaan ja sitoutumistaan.

Alkuun pääset esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

 • Miten voin auttaa asiakasta saamaan parempaa palvelua?
 • Mikä on sellainen asiakkaan tai yrityksen sisäinen prosessi, joka kuormittaa joka asiakasta tai työntekijää?
 • Mikä on yllä olevien kustannus? Eli kuinka paljon asiakkaamme aikaa ja rahaa kuluu ongelmiensa ratkaisemiseen? Mikä on sen kustannus meille? Kuinka paljon yrityksen yksi sisäinen prosessi maksaa?
 • Onko kilpailijamme onnistuneet ratkaisemaan jonkun asiakkaan ongelman meitä paremmin ja voittavat meiltä asiakkaita?

2. Aikomuksista tavoitteiksi

Yllä olevat mahdollisuudet tunnistettuasi tulee myös arvioida ongelman liiketoiminnallista merkitystä. Generatiivinen tekoälyn hyödyntämiseksi tarvitset selkeän ja mitattavissa olevan kehyksen, jonka avulla voit seurata ja arvioida generatiivisen tekoälyn tuotosten vaikutusta ja arvoa. Joitakin keskeisiä mittareita ja indikaattoreita, joita voit käyttää, ovat muun muassa seuraavat:

 • Liiketoiminnan suorituskyky: Kuinka paljon tuloja, voittoa ja kustannussäästöjä voit saada aikaan generatiivisten tekoälytuotosten avulla?
 • Investoinnin takaisinmaksu: Kuinka pitkälle aikavälille generatiivisen tekoälyn hyödyt jaksottuvat? Onko kyseessä hyöty, joka vanhenee vuodessa, viidessä vuodessa vai vasta kymmenessä vuodessa?
 • Asiakaskokemus: Mikä on paremman asiakas- tai työntekijäkokemuksen arvo? Esimerkiksi: nopeimmin palvelua saaneet asiakkaat ostavat palaavat 70% todennäköisyydellä.
 • Prosessitehokkuus: mikä on tehokkaamman tuotantoprosessin arvo?
 • Innovaatiopotentiaali: Kuinka paljon uutta ja uudenlaista sisältöä, malleja ja ratkaisuja olette luoneet generatiivisten tekoälytuotostenne avulla?

3. Hyödynnät jo olemassa olevaa dataa paremmin

Kukapa ei muistaisi sanontaa: data on uusi öljy. Onko se sitä teillä? Generatiivinen tekoäly nojaa suuriin tietomääriin oppiakseen ja tuottaakseen uusia tuotoksia. Suurella osalla organisaatioita data on jo olemassa (esim. tuotedata, asiakasdata tai verkkosivusisällöt) ja generatiivinen tekoäly auttaa asiakasta tai käyttäjää pääsemään nopeammin hänelle olennaisen tiedon ja datan äärelle. Oikea datan hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että data on hyvin hallittua.

4. Ymmärrä generatiivinen tekoäly kokonaisuutena

Olemme keskustelleet kymmenien yritysten kanssa generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä. Yleisesti voimme luokitella keskustelumme kolmeen eri kategoriaan:

 1. Innostus ohittaa ymmärryksen
 2. Ajatellaan kokonaisuutena
 3. Liikkeelle iteroiden

Innostus ohittaa ymmärryksen -keskustelut olemme käyneet yritysten kanssa, jotka ovat lähteneet ennakkoluulottomasti liikkeelle ja edenneet generatiivisen tekoälyn kokeiluissa ennakkoluulottomasti ’trial&error’ -tyyppisesti. Nimesimme tämän ryhmän hieman provosoivasti, mutta he ovat saavuttaneet paljon, vaikka matka on ollut paikoihin kuoppainen ja ymmärrys on kasvanut matkan varrella. Tämän tyylinen malli on kannatettava, jos organisaationne sietää epävarmuutta ja on kärsivällinen tulosten suhteen. Kustannukset tässä toimintatavassa kumuloituvat matkan varrella ja vaatii joustavuutta.

Ajatellaan kokonaisuutena – keskustelut ovat kenties tyypillisimpiä yrityksissä, jotka toimivat kokonaisvaltaisesti ja niiden toimintaa ohjaa projektien ja kehityshankkeiden tarkka johtaminen. Nämä organisaatiot rakentavat bisnestä vuosineljännesten yli. Tämän tyyppisissä organisaatioissa investointilaskelmat korostuvat, mutta hyväksyttynä vauhdittavat hanketta kummasti.

Liikkeelle iteroiden -keskustelut ovat kenties tyypillisimpiä keskusteluja mitä olemme käyneet. Näissä organisaatiot lähtevät ennakkoluulottomasti testaamaan generatiivista tekoälyä, johonkin hyvin tarkkaan rajattuun pilottiin. Tämän avulla selvitetään sen hyödyt, haitat ja mahdollisuudet. Nämä organisaatiot pääsevät nopeasti liikkeelle ja ymmärtävät asioiden syy-seuraussuhteet ennen varsinaista investointipäätöstä.

5. Arvioi mahdolliset riskit

Generatiivinen tekoäly ei ole hopealuoti, joka voi ratkaista kaikki liiketoimintasi ongelmat. Siihen liittyy myös joitakin riskejä ja haasteita, jotka sinun on tiedostettava ja lievennettävä Joitakin mahdollisia riskejä ja haasteita ovat mm: eettiset ja sosiaaliset vaikutukset: generatiivisen tekoälyn käyttöön kannattaa kiinnittää huomioida, että sen tuottama tieto on oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja vastuullista.: Generatiivinen tekoäly voi nostaa esiin immateriaalioikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Sinun on varmistettava, että generatiivisen tekoälyn tuotokset ovat asiaankuuluvien lakien ja asetusten mukaisia. Generatiivinen tekoäly voi tuottaa epätarkkoja, epäjohdonmukaisia tai epäolennaisia tuotoksia. Sinun on varmistettava, että generatiivisen tekoälyn tuotokset validoidaan, todennetaan ja testataan

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta 👇