Skip to content

Tilinpäätöstiedote: Vuoden 2019 tulos odotetun mukainen, kannattavuus parani loppuvuonna

28.2.2020

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Viria-konsernin liikevaihto oli 103,1 milj. euroa (2018: 104,9 milj. euroa), muutos -1,7 %
 • Oikaistu käyttökate oli 5,5 milj. euroa (6,3 milj. euroa) eli 5,3 % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 3,3 milj. euroa (3,8 milj. euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta
 • Katsauskauden oikaistu tulos oli 12,5 milj. euroa (18,1 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (6,02 euroa)
 • Data-analytiikkapalveluita tuottava Aureolis Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö 2.1.2019 alkaen Virian nostettua omistuksena 70 prosenttiin
 • Tietoturvayhtiö Spellpoint Oy siirtyi Virian omistukseen 1.2.2019
 • Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen
 • Henkilöstön osakekannustinohjelma saavutti jälleen suuren suosion, ja noin puolet virialaisista merkitsi yhtiön osakkeita.
 • Viria päivitti strategiaansa ja korostaa alkaneella strategiakaudella erityisesti kasvua sekä liiketoimintojen sisällä että yhteisillä ratkaisuilla.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,90 euroa/osake.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Viria tavoittelee lähivuosina kasvua, jonka ajureina se näkee erityisesti yhteiskunnan vahvan digitalisaatiokehityksen ja kasvavan tarpeen kyberturvapalveluille. Viria painottaa strategiassaan liikevaihdon kasvua, mutta odottaa sen myötä myös oikaistun käyttökatteen kasvavan keskipitkällä aikavälillä.

Näkymät vuodelle 2020

Viria arvioi digitaalisen kehittämisen ja turvallisuusratkaisujen kysynnän säilyvän vahvana. Kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi yhtiö tekee vuonna 2020 merkittäviä panostuksia liiketoimintansa kehittämiseen.
Viria odottaa tilikaudella 2020 liikevaihdon kasvavan ja oikaistun käyttökatteen olevan vuoden 2019 tasolla.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 1-12/2019 1-12/2018
Liikevaihto, t€ 103 104 104 924
Liikevaihdon muutos, % -1,7 19,4
Käyttökate (EBITDA) 5 598 21 218
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 5 492 6 309
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 1 723 18 736
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), % 1,7 17,9
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 3 315 3 827
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 3,2 3,6
Liikevoitto (EBIT), t€ -5 201 13 060
Oikaistu liikevoitto, t€1 -3 609 -1 849
Tilikauden tulos, t€ 10 859 32 072
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 12 459 18 102
Tase, t€ 152 512 160 993
Omavaraisuusaste, % 78,7 72,1
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2 2,04 6,02
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 23 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 693 516

 
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian liiketoiminta eteni vuonna 2019 varsin ennakoidusti. Liikevaihtomme oli 103,1 milj. euroa (104,9). Liikevaihdon lievä lasku edellisvuodesta oli odotettua ja johtuu pääosin ruotsalaisen tytäryhtiömme AB Sappan osakkeiden myynnistä vuoden 2018 syksyllä.
Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti loppuvuotta kohden, kun alkuvuotta heikentäneet, muutaman ison asiakkaan tekemät supistukset digitaalisen kehittämisen hankinnoissa saatiin korvattua uusilla asiakkuuksilla. Turvaliiketoiminnassa orgaaninen kasvu oli koko vuoden hyvällä tasolla ja jopa kiihtyi vuoden viimeisinä kuukausina. Myös turvaliiketoiminnan kannattavuuden kehittymiseen tilikauden aikana voi olla tyytyväinen.
Liikevoittoa heikensivät yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot ja muutamiin kiinteistöihin kohdistuneet arvonalennukset. Lokakuussa Telenorille myydyistä DNA-osakkeista tuloutunut myyntivoitto kuitenkin nosti tilikauden tuloksen 10,9 miljoonaan euroon.
Toteutimme vuoden aikana hallituksen johdolla laajan strategiatyön, jossa Virian tehtävää ja tulevaisuutta määriteltiin eri skenaarioiden pohjalta. Virian päätehtävänä on rakentaa parempaa ja turvallisempaa huomista tiedon ja älykkään teknologian avulla. Tavoitteenamme on voimakas kasvu, joka perustuu tarjooman ja osaamisen asiakastarvelähtöiselle kehittämiselle sekä liiketoimintojemme yhteistyölle myynnissä ja asiakasratkaisuiden luomisessa.
Viria vahvisti liiketoimintaansa kuluneenakin vuonna yritysostoilla. Osakkuusyhtiönä vuodesta 2017 olleesta data-analytiikkayhtiö Aureolis Oy:stä tuli vuoden alussa tytäryhtiö Virian nostettua omistusosuutensa 70 prosenttiin. Helmikuussa Viria osti tietoturvayhtiö Spellpoint Group Oy:n koko osakekannan. Spellpoint täydentää Virian kyberturvallisuuspalveluita identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluilla, jotka ovat keskeinen osa organisaation tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista.
Sekä digitalisaatio- että turvallisuuspalveluiden kysyntä on jatkunut vahvana, ja Virian yhtiöt ovat lujittaneet asemaansa markkinoilla solmimalla useita uusia asiakkuuksia isojen yritysten ja merkittävien julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Digitalisaatio etenee yhä useammille aloille ja tuo innostavia mahdollisuuksia Virialle. Suurin kasvua rajoittava tekijä digitaalisten palveluiden kehittämisessä on osaajapula.
Tietoverkkojen kasvava rooli muuttaa myös turvallisuusympäristöämme, ja tähän Virian ainutlaatuinen, tietoturvan ja turvateknologian yhdistävä yksi turvallisuus -konsepti vastaa erinomaisella tavalla. Vuoden aikana turvaliiketoiminnassa on panostettu erityisesti asiakkaiden tietoturvatilanteen reaaliaikaiseen valvontaan laajentamalla kyberturvakeskuksen toimintaa. Palvelukehityksessä korostuu turvaratkaisuiden, kuten kamera- tai kulunvalvonnan tuottaminen palveluna.
Turvallisuusratkaisuja voidaan hyödyntää myös jalostamalla kertyvää tietoa liiketoiminnan hyväksi. Viria Security ja Aureolis ovat kehittäneet älykkäitä IoT-ratkaisuja kiinteistöjen käyttöasteen ja viihtyvyystekijöiden seurantaan. Tansec toi elokuussa markkinoille pilvipohjaisen kiinteistönhallintapalvelun, jota voidaan käyttää muun muassa hälytysten siirtoon, etävalvontaan ja ennakoivaan kunnossapitoon.
Virian menestys nojaa ensi kädessä ammattitaitoiseen ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Toista kertaa käynnistetty henkilöstön osakekannustinohjelma saavutti jälleen vahvan suosion, mikä kertoo henkilöstön sitoutumisesta ja luottamuksesta Virian tulevaisuuteen. Noin puolet virialaisista osallistui siihen liittyneeseen henkilöstöantiin, ja anti ylimerkittiin jo toisena vuonna peräkkäin.

Liikevaihto ja tuloksen kehitys tammi-joulukuussa 2019

Virian liikevaihto oli 103,1 (104,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa AB Sappan osakkeiden myynnistä vuoden 2018 syksyllä sekä tietoliiketoiminnan muutaman suuren asiakkaan digitaalisen kehittämisen hankintoja koskevista supistuksista.
Käyttökate (EBITDA) oli 5,6 (21,2) miljoonaa euroa eli 5,4 % liikevaihdosta ja oikaistu käyttökate 5,5 (6,3) miljoonaa euroa eli 5,3 % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,7 (18,7) miljoonaa euroa eli 1,7 % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 3,3 (3,8) miljoonaa euroa eli 3,2 % liikevaihdosta.
Liikevoitto (EBIT) oli -5,2 (13,1) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto -3,6 (-1,8) miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut tammi-joulukuussa olivat 51,5 (36,7) miljoonaa euroa, eli 50,0 % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu johtui Aureolis Oy:n siirtymisestä tytäryhtiöksi ja Spellpoint Oy:n hankinnasta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat lähellä edellisvuoden tasoa 14,4 (14,9) miljoonaa euroa.
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa 2,2 miljoonaa euroa ja liikearvopoistoja 6,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa ja tilikauden tulosta rasittavat muutamien kiinteistöiden tasearvoihin kohdistuneet alaskirjaukset arvoltaan yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 10,9 (32,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 2,04 (6,02) euroa. Tulosta vahvistaa DNA:n osakkeiden myynnistä saatu 18 miljoonan euron myyntivoitto. Vuoden 2018 poikkeuksellisen korkeata tulosta selittävät DNA:n ja AB Sappan osakkeiden 42 miljoonan euron myyntivoitot. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu AB Sappan myyntivoitto vahvistaa myös vertailukauden käyttökatetta (EBITDA) ja liikevoittoa (EBIT).

Taloudellinen asema, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 152,5 (161,0) miljoonaa euroa. Konserniliikearvon määrä taseessa oli 46,3 (35,9) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 78,7 (72,1) %.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 7,8 (4,9) miljoonaa euroa.
Investointien kokonaismäärä oli 10,5 (28,0) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat sekä vuonna 2019 että 2018 yritysostoihin.
Osinkoja maksettiin kaudella yhteensä 9,7 (7,7) miljoonaa euroa.

Osake, osakkeenomistajat ja osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Viria Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 467 389 osaketta ja keskimäärin 5 400 358 osaketta (vuoden 2018 lopussa ja keskimäärin 5 383 600). Emoyhtiöllä oli tilikauden lopussa omia osakkeita 80 130 kpl ja tytäryhtiöillä 400 kpl, mikä yhteensä muodostaa 1,47 % koko osakekannasta.
Osana henkilöstölle suunnattua osakekannustinohjelmaa yhtiö laski 7.10.2019 liikkeelle 83 789 uutta osaketta. Antiin osallistui 330 Virian henkilöstöön kuuluvaa. Merkintähinta oli 14,80 euroa. Merkintähinnan perusteena oli Privanetissa Virian osakkeella joulukuussa 2018 – kesäkuussa 2019 tehtyjen kauppojen keskikurssi, josta vähennettiin 10 prosenttia.
Yhtiöllä oli kauden lopussa 26 424 osakkeenomistajaa (luku ei sisällä niitä osakkeita, joita ei ole rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään, tällaisia osakkeita on 405 400 kpl). Yhtiöllä ei ole hallintarekisteröityjä osakkeita. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivulla osoitteessa viria.fi.

Konsernin liiketoiminta-alueet ja rakenne

Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja. Konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta, tieto- ja turvaliiketoiminnat. Tietoliiketoiminta tuottaa asiakkaille tiedolla johtamisen, data-analytiikan ja tiedon jalostamisen palveluita sekä digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen. Virian turvaliiketoiminta pohjautuu yhden turvallisuuden periaatteelle, jossa yhdistyvät sekä kyberturvapalvelut että turvateknologian ja lukituksen ratkaisut.
Konsernin emoyhtiö on Viria Oyj. Sillä on tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bellurum-BI-palvelut Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy, Spellpoint Group Oy ja Viria Kiinteistöt Oy.

Konsernirakenteen muutokset

Viria-konsernissa osakkuusyhtiönä vuodesta 2017 olleesta Aureolis Oy:stä tuli konsernin tytäryhtiö 2.1.2019 alkaen, kun Viria kasvatti omistuksensa 70 prosenttiin.
Viria osti tietoturvayhtiö Spellpoint Group Oy:n koko osakekannan 1.2.2019.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin palveluksessa oli vuonna 2019 keskimäärin 693 (516) henkilöä. Keskimääräistä lukumäärää laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen osa-aikaisuus. Henkilöstömäärän kasvu 34 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden johtuu pääasiassa Aureoliksen ja Spellpointin liittymisestä konserniin.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Virian menestyksen avaintekijöitä, ja siksi yhtiö panostaa myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden vaalimiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.
Viria jatkoi vuonna 2018 aloitettua henkilöstön pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmaa. Sen tarkoituksena on yhtenäistää Virian työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä kannustamalla Virian työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn yhtiön tavoitteiden puolesta. Ohjelma saavutti tälläkin kertaa suuren suosion, ja osakeanti ylimerkittiin. Kaikkiaan ohjelmaan osallistui 330 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 83 789 osaketta.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Mika Vihervuori, Viria Security Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen, Aureolis Oy:n toimitusjohtaja Katja Ahola, Bitfactor Oy:n toimitusjohtaja Antti Pelkonen, talousjohtaja Pirjo Suhonen, viestintäjohtaja Tiina Nieminen sekä myyntijohtaja Kimmo Heikkilä 31.7.2019 asti ja Viria Security Oy:n varatoimitusjohtaja Pertti Pikkarainen 31.8.2019 asti.
Viria Oyj:n hallituksen muodostivat Kai Dahl (puheenjohtaja), Jussi Hattula, Samu Konttinen, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Vesa Routamaa 4.4.2019 asti ja Katriina Valli 4.4.2019 alkaen.

Yhtiökokous

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Seinäjoella torstaina 9.5.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavastuullisille.
Viria Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 1,83 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 13.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.
Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Carita Ehnström, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola ja Ossi Viljanen sekä uusiksi jäseniksi Ari Närvä, Janne Tuomikoski ja Matti Kulmakorpi.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Esa Kailiala, KHT.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 820 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Enimmäismäärä vastaa 15,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enintään 600 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, enintään 220 000 osaketta, tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 1 vuoden ja henkilöstön kannustejärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Virian normaalia liiketoimintaa. Alla on kuvattu Virian riskienhallinnan tunnistamia riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Yleisen taloussuhdanteen heikkenemisellä ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Samoin muutokset kilpailutilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Virian liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat asiakkaille toteutettavat projektit. Näiden resursoinnin kohtaanto-ongelmat, epäonnistuminen hinnoittelussa tai toteutuksessa tai projektin viivästyminen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Asiakas- tai toimittajasopimusten epäedullisilla ehdoilla tai niiden sisällöstä syntyvillä erimielisyyksillä voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön tulokseen tai ne voivat aiheuttaa odottamattomia lisäkustannuksia. Muita asiakkaisiin liittyviä riskejä ovat yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat.
Viria on palvelu- ja asiantuntijayhtiö, jonka liiketoiminta nojautuu vahvasti ammattitaitoiseen henkilöstöön. Yhtiön strategian toteuttaminen ja tulos saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia asiantuntijoita sekä kehittämään jatkuvasti heidän osaamistaan kulloisiakin asiakastarpeita vastaavaksi.
Turvallisuusalan toimijana Viriaan kohdistuu korkeita vaatimuksia sen palveluiden turvallisuuden ja jatkuvuuden osalta. Tietomurto tai tietosuojaloukkaus tai muun turvallisuusriskin toteutuminen yhtiön tai asiakkaan ympäristössä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia vaikutuksia.
Viria on muodostunut useista yhtiöistä ja yritysostot voivat olla jatkossakin mahdollisia. Epäonnistuminen yhtiöiden integroinnissa ja synergian rakentamisessa voi heikentää Virian strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä konserniyhtiöiden johdon ja henkilöstön sitoutumista. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan.

Markkinakatsaus

Yritysten ja yhteiskunnan voimakas digitalisaatiokehitys on yksi Virian kasvun tärkeimmistä ajureista. Se vaikuttaa suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin Virian palvelualueisiin, tyypillisimmin ohjelmistokehitykseen ja data-analytiikan hyödyntämiseen, mutta lisää merkittävästi myös kyberturvapalveluiden tarvetta. Koko IT-palvelumarkkina on viime vuosina kasvanut muuta talouskasvua nopeammin ja tämän ennakoidaan jatkuvan.
Digitalisointi ei tarkoita vain teknologista kehittämistä. Palveluiden ja järjestelmien kehittäminen toteutetaan liiketoimintakeskeisesti käyttäjäkokemusta korostaen, ja varsinaisen ohjelmistoratkaisun lisäksi uudistetaan usein myös itse prosessi ja toisinaan koko liiketoimintamalli. Teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuukin asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys.
Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat liiketoiminnan kehittämisen keskeisimpiä trendejä. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja organisaatioilla on vahva halu kehittää toimintaansa tieto-ohjautuvaksi sekä hyödyntää tekoälyn luomia mahdollisuuksia. Tiedon jalostaminen, analytiikka ja tiedolla johtamisen konsultointi ovat Virian keskeisiä osaamisalueita, ja yhdistämällä niitä konsernin muihin palvelualueisiin luodaan ratkaisuja esimerkiksi teollisen internetin tarpeisiin.
Yritysten IT-ympäristön muutos, kuten pilvipalvelut, järjestelmien määrän kasvu ja niiden väliset integraatiot sekä yritysten väliset ekosysteemit lisäävät kyberturvapalveluiden tarvetta ja asettavat niille uudenlaisia haasteita. Digitalisaatio ja teollinen internet lisäävät voimakkaasti yritysten yhteyksiä internetiin, jolloin kyberturvallisuus on laajentunut yrityksen sisäverkon suojaamisesta ja esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturvallisuus linkittyy yhä kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisuihin.
Eri toimialoilla digitalisaatiokehitys on erilaisessa vaiheessa. Yksi edelläkävijöistä palveluidensa digitalisoinnissa on ollut pankki- ja finanssiala, joka on myös Virian suurimpia asiakastoimialoja. Kiinnostavina, kasvavina toimialoina tässä suhteessa Viria näkee mm. sote- ja kaupan alat sekä teollisuuden, joissa digitalisaatio antaa isoja mahdollisuuksia prosessien ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Maailmantalouden ja euroalueen kasvun jatkuminen hitaana heijastuu Suomen talouskasvuun, jonka ennustetaan hidastuvan vuonna 2020. Digitaalisen kehittämisen sekä turvaratkaisujen kysynnän oletetaan kasvavan heikentyvästä suhdanteesta huolimatta. Suhdannevaihtelu vaikuttaa Virian liiketoiminnoista lähinnä fyysisen turvallisuuden palveluihin, joista lukituksella on kiinteä yhteys uudis- ja korjausrakentamisen volyymiin.
IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kilpailuun osaajista, ja jossain määrin tämä on hidastanut myös koko IT-toimialan kasvua. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on haaste myös fyysisen turvan liiketoiminnan kasvulle.

Strategia

Virian tehtävänä on tehdä parempaa ja turvallisempaa huomista tiedon ja älykkään teknologian avulla. Edistämme asiakkaidemme menestystä kahdella tavalla:

 • Autamme hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen tuottamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi.
 • Luomme mielenrauhaa suojaamalla ihmiset, tiedon ja omaisuuden ratkaisuilla, jotka varmistavat turvallisen ja sujuvan arjen.

Rakennamme innovatiivisia, kestäviä digitaalisia palveluita, jotka perustuvat palvelumuotoilun ja datan hyödyntämisen kautta saatuun vankkaan ymmärrykseen asiakkaistamme ja heidän tarpeistaan. Olemme edelläkävijä tieto-ohjautuvien organisaatioiden kehittämisessä.
Ainoana Suomessa tarjoamme kokonaisturvallisuutta, joka kattaa sekä digitaalisen että fyysisen suojan ja näin tehostaa asiakkaan turvallisuuden hallintaa. Haluamme tehdä turvallisuudesta vaivatonta ja mahdollistaa sen, että tiedon, järjestelmien sekä kulkuväylien käyttö on niihin oikeutetuille paitsi turvallista, myös sujuvaa.
Voimakas kasvu on strategiamme keskeisimpiä tavoitteita. Yritysten ja yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys sekä digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen keskenään tarjoavat Virialle ja sen palveluille hedelmällisen kasvupohjan. Tavoitteenamme on kasvaa markkinaa nopeammin.
Kasvun lähteenä näemme palveluidemme voimakkaan kysynnän ja strategiset painotuksemme kasvaviin palvelualueisiin, kuten data-analytiikkaan, liiketoiminnan digitalisointiin sekä kyberturvallisuuteen. Laaja asiakaskuntamme antaa mahdollisuuksia merkittäviin synergioihin palveluidemme myynnissä, ja liiketoimintojen toisiaan täydentävät kyvykkyydet toimivat pohjana uusille innovatiivisille asiakasratkaisuille. Vahva taseemme mahdollistaa myös strategiaa tukevat yritysostot.
Menestyksemme perustuu ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Korkea asiakastyytyväisyytemme perustuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön ja palvelukykyymme ympäri Suomen. Haluamme tarjota työpaikan, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä.

Hallituksen esitys tilikauden voiton käsittelystä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 74 697 281,57 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 15 774 615,06 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,90 euroa/osake.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Viria Oyj:llä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Taloudellinen kalenteri

Viria julkaisee puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan keskiviikkona 29.4.2020.
 • Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan perjantaina 28.8.2020.
 • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan torstaina 29.10.2020

Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 16/2020. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2020. Virian hallintoneuvosto esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.
 
28.2.2020
Viria Oyj
Hallitus


Tilinpäätöstiedote 2019 sisältäen taulukko-osan (pdf)
 
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy ja Viria Kiinteistöt Oy. Yhtiöt ovat hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi