Skip to content

Viria Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2020: Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen kannattavuus parani viime vuodesta

29.10.2020

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti

  • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,0 milj. euroa (2019: 23,0 milj. euroa), muutos +4,4 %
  • Oikaistu käyttökate oli 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 6,3 % (5,3 %) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 4,2 % (2,9 %) liikevaihdosta
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -0,9 milj. euroa (-1,3 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (-0,24 euroa)

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli 76,3 milj. euroa (74,6 milj. euroa), muutos +2,2 %
  • Oikaistu käyttökate oli 3,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa) eli 5,2 % (4,6 %) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa) eli 3,1 % liikevaihdosta
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -3,7 milj. euroa (-1,6 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,72 euroa (-0,28 euroa)

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Viria tavoittelee lähivuosina kasvua, jonka ajureina se näkee erityisesti yhteiskunnan vahvan digitalisaatiokehityksen ja kasvavan tarpeen kyberturvapalveluille. Viria painottaa strategiassaan liikevaihdon kasvua, mutta odottaa sen myötä myös oikaistun käyttökatteen kasvavan keskipitkällä aikavälillä.

Näkymät vuodelle 2020

Viria muuttaa aiemmin julkaisemaansa näkymää yhtiön taloudellisesta kehityksestä vuonna 2020.
Viria arvioi vuoden 2020 liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa olevan joko viime vuoden tasolla tai hieman sitä alempi.
Aiempi, 29.4.2020 annettu ohjeistus vuodelle 2020 oli:
Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten sekä talouden hidastumisen vuoksi Viria arvioi vuoden 2020 liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi. Yhtiö tarkentaa näkymiään, kun edellytykset arvioida markkinakehitystä normalisoituvat.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto, t€ 24 025 23 016 76 262 74 587 103 104
Liikevaihdon muutos, % 4,4 -14,0 2,2 -6,5 -1,7
Käyttökate (EBITDA) 1 367 1 158 3 566 3 610 5 598
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1 1 504 1 212 3 929 3 416 5 492
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 866 618 2 031 1 996 1 723
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), % 3,6 2,7 2,7 2,7 1,7
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 1 003 673 2 394 1 801 3 315
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 4,2 2,9 3,1 2,4 3,2
Liikevoitto (EBIT), t€ -973 -1 127 -3 418 -3 183 -5 201
Oikaistu liikevoitto, t€1 -837 -1 072 -3 055 -3 378 -3 609
Katsauskauden tulos, t€ -1 014 -1 298 -3 995 -1 460 10 859
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1 -905 -1 254 -3 704 -1 629 12 459
Tase, t€     136 999 135 521 152 512
Omavaraisuusaste, %     81,4 78,8 78,7
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2 -0,18 -0,24 -0,72 -0,28 2,04
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2     22 21 23
Henkilöstön lkm keskimäärin 718 700 714 692 693

 
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto oli 4,4 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja koko alkuvuoden liikevaihto kasvoi 76,3 miljoonaan euroon. Kasvu nojaa erityisesti Virian turvaliiketoimintaan, joka on onnistunut jatkamaan pitkäjänteistä orgaanista kasvuaan koronapandemiasta ja siitä johtuvista rajoituksista huolimatta. Myös iptv-teknologiayhtiö Hibox Systems Oy:n kasvu ja kannattavuuden parantuminen on ollut vahvaa, vaikka muutamat hotelliasiakkaat vähensivät palveluostojaan pandemian vuoksi keväällä.
Virian operatiivinen kannattavuus on kehittynyt positiivisesti. Oikaistu käyttökate on alkuvuoden aikana vahvistunut 15 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta pääasiassa toiminnan tehostumisen ansiosta.
Liikevoittoa heikentävät viime vuosina tehdyistä yritysostoista aiheutuneet konserniliikearvopoistot ja katsauskauden tulosta lisäksi sijoitussalkkujen realisoitumaton arvonalentuma. Vuoden 2019 tammi-syyskuun tulosta nostivat osaltaan myös DNA:n maksamat osingot arvoltaan 1,1 miljoonaa euroa.
Koronapandemian aikana digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja laajentunut uusiin käyttökohteisiin. Tämä on luonut vahvaa kysyntää Virian tuottamille digitalisaatio- ja kyberturvaratkaisuille. Ilahduttavaa on ollut huomata, miten monissa yrityksissä digitalisaatioprojekti on käynnistetty palvelumuotoilua hyödyntäen ja näin varmistettu palvelun toimivuus asiakaskokemuksen ja sisäisten prosessien kannalta. Tekoälyä ja ennustavaa analytiikkaa hyödyntäviin palveluihin kohdistuu myös kasvavaa kysyntää.
Toisaalta pandemiasta johtuva epävarmuus näkyy asiakkaiden varovaisuutena aloittaa etenkin laajoja projekteja. Epidemian aaltoliike on heijastunut myyntiin: Loppukesällä ilmassa oli optimismia ja useita lykkääntyneitä asiakasprojekteja voitiin käynnistää, mutta epidemian toisen aallon myötä päätöksenteko on jälleen hidastunut. Tilauskanta loppuvuodelle on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.
Olemme tänä vuonna panostaneet voimakkaasti osaamisen ja uusien palveluiden kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat olleet pilvipalveluihin ja niiden tietoturvaan liittyvät ratkaisut. Pilvipalveluissa nojaamme monipilvimalliin, eli hyödynnämme palveluidemme tuottamisessa erilaisia pilvialustoja, tavoitteena on etsiä aina asiakkaan kannalta turvallisin ja parhaiten toimiva ratkaisu.
Yksi Virian vahvuuksista on ainutlaatuinen yhdistelmämme turvallisuus-, analytiikka- ja digitalisaatio-osaamista. Turva- ja tietoliiketoimintamme ovat yhteistyössä kehittäneet videoanalytiikkaratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat hyödyntää valvontakameroista saatavaa dataa myös muuhun käyttöön. Tästä esimerkkinä on Helsingin kaupungin henkilömäärälaskenta, joka auttaa kohdentamaan viranomaisten resursseja sinne, missä ihmisiä on runsaasti, tai varmistamaan, etteivät suositellut henkilömäärät ylity. Videoanalytiikkaa voidaan hyödyntää myös tilojen käyttöasteen mittaamiseen, laadunvarmistukseen tai markkinointiin.
Elämme murrosaikaa, jonka vaikutukset tulevat kirkkaammin esille vasta pidemmän ajan kuluessa. Sumuverhosta huolimatta on nähtävissä, että yhteiskunta etenee vauhdikkaasti digitalisaation tiellä ja tarve fyysiselle ja digitaaliselle turvallisuudelle on voimakas suhdanteista riippumatta. Kahden lujan tukijalan kannattelemana Viria voi katsoa luottavaisena tulevaan.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Viria Oyj tiedotti 8.10.2020, että yhtiötä seitsemän vuotta johtanut Mika Vihervuori on jättämässä tehtävänsä ja yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Samu Konttinen. Hän aloittaa toimitusjohtajana viimeistään 1.1.2021 ja nykyinen toimitusjohtaja Mika Vihervuori jatkaa siihen saakka.
Viria Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt 28.10.2020, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,49 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.10.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.11.2020.
 
29.10.2020
Viria Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 690.  www.viria.fi