Skip to content

Loihde Oyj:n hallitus päätti johdon kannustinohjelman uudesta ansaintajaksosta sekä suunnatusta osakeannista osana toimitusjohtajan osakekannustinjärjestelmää

29.11.2022 14:30:00 EET | Loihde Oyj | Yhtiötiedote

Loihde Oyj:n hallitus on 29.11.2022 päättänyt jatkaa konsernin johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnattua osakepohjaista pitkän tähtäimen kannustinohjelmaa (LTI) uudella ansaintajaksolla, joka ajoittuu vuosille 2023–2025. Loihteen hallitus päätti pitkän tähtäimen kannustinohjelman perustamisesta maaliskuussa 2021.

Ansaintajaksolla 2023–2025 kannustinohjelmaan kuuluu enintään 27 henkilöä. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökatetavoitteet. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä vastaa enintään 102 000 Loihde Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvat verot ja muut mahdolliset veroluonteiset maksut kattava rahaosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille Loihde Oyj:n osakkeina. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2023–2025 maksetaan keväällä 2026. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Osakepohjaisen pitkän tähtäimen kannustinohjelman tarkoituksena on yhtenäistää ja yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Loihteen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Loihteen hallitus päätti lisäksi suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioerän maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle 1455 uutta osaketta, jotka luovutetaan toimitusjohtaja Samu Konttiselle osana toimitusjohtajasopimuksessa sovittua osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Kannustinjärjestelmän keskeiset ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen/.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta ja osakkeenomistajan etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeiden antaminen perustuu yhtiön avainhenkilön sitouttamiseen. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 5 679 709 kappaleeseen.

Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 12.12.2022 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 13.12.2022.

Loihde Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 850 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.