Skip to content

Uusi projektimalli mullisti Veikkauksen työskentelyn

Loihde auttoi luomaan Veikkaukselle uuden tehokkaan projektimallin, joka yhdistää ketterät menetelmät ja perinteiset projektimallit.

Haaste: uuden projektimallin kehittäminen

Veikkaus tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä ja ideointia. Ennen uuden projektimallin kehittämistä heillä oli paljon sellaisia tuotekehitysideoita, joita saatettiin työstää pitkällekin eteenpäin ennen kuin kirkastui, millainen konkreettinen lopputuotos projektista on tarkoitus syntyä. Koska ideoita työstettiin ilman selkeää ajatusta tai tietoa niiden kannattavuudesta, ne saattoivat viedä resursseja turhaan, jolloin jokin toinen parempi idea saattoi jäädä työstämättä. Veikkauksen tavoite oli tunnistaa hyvät ideat jo projektien alkuvaiheessa sekä tehostaa ketterää kehittämistä. Lisäksi Veikkaus halusi siirtää pelijärjestelmien kehittämistä itselleen.

Uuden projektimallin luomiseen kaivattiin apua asiantuntijoilta, joilla on osaamista ja monipuolista kokemusta menetelmäkehittämisestä. Siksi päädyttiin Loihteen palveluihin. Uudella toimintatavalla haluttiin toisaalta kehittää ketteriä menetelmiä ja toisaalta yhdistää niihin perinteiset projektimallit, jotta projektien toteuttaminen olisi tehokasta ja hallittua.

Ratkaisu: uusi kevyt tapa puntaroida ideoita osana business case -arviointia

Veikkauksen uuden projektimallin kehityksessä hyödynnettiin Loihteen asiantuntijoiden aiempaa kokemusta ja keskeisiä havaintoja Veikkauksen projektityöskentelystä. Uutta toimintamallia työstettiin yhdessä sparraamalla ja keskustelemalla. Samalla tunnistettiin rooleja ja osaamista, jota Veikkaus tarvitsi omaan organisaatioonsa. Loihteen asiantuntijat auttoivat Veikkausta tunnistamaan, mitä asioita kannattaa hyödyntää ketterästä kehittämisestä sekä toisaalta kirkastamaan, mitä ollaan tekemässä. Työn tuloksena otettiin käyttöön KAPO®-mallin mukainen toimintatapa tuotekehitysprosessin alkupäähän. Tällä mallilla pystyttiin samanaikaisesti arvioimaan konseptia, arkkitehtuuria, protovaihetta sekä operatiivista mallia kokonaisuutena. Uusi toimintatapa mahdollisti kevyen tavan puntaroida ideoita osana business case -arviointia. Lisäksi Veikkauksen teknistä tuotekehitystä päätettiin vahvistaa uusilla ihmisillä ja rooleilla.

”Pystymme nyt paljon tehokkaammin arvioimaan, onko meillä konsepti, miten se istuu arkkitehtuuriin, ja voidaanko tehdä proto. Lisäksi malli auttaa selventämään jo ennakkoon, mitä vaikutuksia uudella idealla ja muutoksella on tekniseen ympäristöön”, kertoo Reni Waegelein, Veikkauksen CIO.

Uudessa toimintamallissa idea otetaan tarkempaan KAPO® -mallin mukaiseen tarkasteluun, kun idea päätetään siirtää protovaiheesta varsinaiseksi kehitysprojektiksi. Konseptia, arkkitehtuuria, prototyyppiä ja operatiivisen mallin määrityksiä täsmennetään niin, että niiden pohjalta voidaan edetä tekniseen toteutukseen. Samalla tarkentuu, minkälainen vaikutus ratkaisulla on Veikkauksen teknisiin ratkaisuihin ja liiketoiminnan prosesseihin.

Tulokset: resurssit kohdistuvat heti ideoihin, joista saadaan suurimmat liiketoimintahyödyt

Suurimpia hyötyjä työstä on ollut se, että on helpompi keskustella eri tyyppisistä ideoista sekä arvioida, mihin suunnataan kehityspanostuksia. Resurssit voidaan kohdistaa heti niihin ideoihin, joista saadaan suurimmat liiketoimintahyödyt. Lisäksi ideoiden ja konseptien toteutettavuus on parantunut.

”Yhteistyö Loihteen asiantuntijoiden kanssa kannatti ehdottomasti. Heillä oli tarvittavaa kokemusta menetelmäkehittämisestä ja saimme heiltä hyödyllistä sparrausapua koko projektin ajan. He toimivat myös riippumattomana osapuolena työkaluarvioinneissa, mikä on ollut erittäin arvokasta”, sanoo Reni tyytyväisenä.