Skip to content

Sylva ry:n digitaalisen tulevaisuuden rakennuspalikat

Loihde toteutti Sylva ry:lle esiselvityksen, joka kartoitti digitaalisten palveluiden ja niitä tarjoavan verkkoalustan mahdollisuuksia.

Suomessa syöpään sairastuu vuosittain yli 200 alle 19-vuotiasta lasta ja nuorta. Kun lapsi sairastuu syöpään, koko lähipiirin arki muuttuu ja tukea on hyvä saada myös oman lähipiirin ulkopuolelta. Tätä työtä tekee Sylva ry, joka auttaa ja tukee syöpää sairastavia lapsia, nuoria, nuoria aikuisia ja heidän läheisiään. Pääosin lahjoituksilla toimiva järjestö on tehnyt arvokasta työtä jo yli 30 vuotta, ja viime vuosien aikana se on uudistanut niin toimintaansa kuin visuaalista ulkoasuaankin.

Seuraavaksi Sylva suunnittelee toimintansa digitalisoimista ja sitä tukevan verkkoalustan rakentamista. Sylvan arvolupauksena on tukea kaikkia sen kohderyhmiä, kaikkialla Suomessa. Digitaalisuuden hyödyntäminen on selkeä ratkaisu lupauksen toteuttamiseen, koska se mahdollistaa ihmisten ajasta ja paikasta riippumattoman tavoittamisen.

Ennen varsinaista digitalisointiprojektia Sylvalla päätettiin toteuttaa mahdollisuuksia ja haasteita kartoittava esiselvitys, jotta varsinaiseen hankkeeseen on selkeämpi ryhtyä.

– Halusimme digitaalisaation asiantuntijan kartoittamaan nykytilamme ja tarpeemme. Esiselvityksen tärkein tavoite oli selvittää Sylvassa käytettävien järjestelmien, toimintatapojen ja tarpeiden nykytila sekä millaisia ratkaisumalleja digin kehittämiselle olisi, kertoo Sylvan ry:n toiminnanjohtaja Marika Aro.

Esiselvitystä tekemään Sylva ry valitsi tarjouspyyntöjen perusteella Loihteen.

Esiselvitys antaa selvät askelmerkit tulevaan

Loihde aloitti esiselvityksen haastattelemalla Sylvan työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä järjestön nykytilasta ja tulevaisuuden toiveista. Näin saatiin selkeä kuva järjestön toiminnasta. Koska Sylvan toiminta rakentui jo vahvalle visiolle, Loihde keskittyi määrittämään visiota tukevat digitalisuuden rakennuspalikat.

Tärkeä osa esiselvitystä oli ”benchmarkkaus”, jossa tutkittiin muun järjestö- ja yrityskentän tuottamia verkkopalveluita niin kotimaassa kuin ulkomailla. Näin saatiin selville, millaisia digitaalisia palveluita alalla tarjotaan ja millä tavoilla, sekä listattiin parhaita käytäntöjä. Samalla kartoitettiin mahdollisia alustateknologioita, joiden avulla Sylvan toiveiden toteuttaminen olisi mahdollista.

– Tällainen kentän kartoitus koettiin Sylvalla hyödylliseksi ja avartavaksi. Maailmalla löytyy monia esimerkkejä paitsi ihmisten auttamishalusta myös suurten teknologia-alustojen panostuksista hyväntekeväisyysratkaisuihin. Kun tiedetään, mikä kaikki ylipäätään on mahdollista, on helpompi myös itse innovoida uutta, kertoo esiselvitystä toteuttanut Loihteen konsultti Outi Immonen.

Parhaan hyöty-panossuhteen ratkaisut priorisoidaan

Yhteistyö eri sektorien välillä sekä datalla johtaminen nousivat tärkeiksi teemoiksi esiselvityksessä. Niiden avulla on mahdollista rakentaa jotain uutta – aidosti kestävällä tavalla. Oli myös ilmeistä, että lopulliset päätökset palvelujen digitalisoimisesta ja niiden tarjoamisesta verkossa vaativat vielä laajempaa tutkimus- ja kehitystyötä.

– Esiselvitykseen oltiin kovin tyytyväisiä, ja se lisäsi ymmärrystä nykytilasta sekä asioista, joita täytyy lähteä kehittämään. Minulle jäi Loihteesta kuva innovatiivisena, innokkaana ja rohkeana toimijana, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaan perustehtävästä sekä tarpeista, kiittelee Sylvan Marika Aro.

Lopuksi Loihde esitti mahdollisen tulevan projektin seuraavat askeleet ylätasoisena tiekarttana, johon kuului myös tarkempi ehdotus itse prosessin kulusta.

– Toteutusideoissa ja tiekartassa priorisoimme ne ratkaisut, jotka ovat toteutettavissa ja joilla saavutetaan paras hyöty-panossuhde niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä yhä digitaalisempi Sylva tuo pienille potilailleen ja heidän läheisilleen, päättää Sami Masala, Loihteen Head of New Business.