Skip to content

Pohjola - Tietovarastoratkaisu riskienhallinnan tarpeisiin

Pohjola Pankki Oyj:n asiakas- ja sopimustietovaraston (ASO) tarkoituksena on automatisoida Pohjola-konsernin riskienhallinnan raportointia sekä tukea luottopäätöksentekoprosessia. Haasteita hankkeelle ovat asettaneet suuret tietomäärät ja tuotekohtaiset reskontrat, mikä näkyy lähdejärjestelmien suurena määränä. ASO keskittää tiedot yhteen paikkaan ja muodostaa tiedoista kokonaiskuvan asiakkaan pankkisuhteesta.

Riskienhallintajohtaja Jouko Pölösen mukaan tärkein hyöty ASOsta on päätöksentekoprosessin tukeminen ja tehostaminen. Hänen mukaansa ASO tulee olemaan keskeisessa asemassa pankin riskienhallinnassa, koska sovelluksen avulla riskejä voidaan seurata, raportoida ja ennustaa entistä helpommin. ASOn avulla riskienhallinta saa käyttöönsä myös tietoa, jota aikaisemmin ei ollut kohtuudella saatavissa. “Käytännössä tietojen täydellinen keruu ei asiakaskokonaisuustasolla edes onnistu manuaalisesti – ASO tuo toimintaan myös paljon laadun parannusta”, kertoo Pölönen.

Tietovarasto mahdollistaa ajantasaisen raportoinnin

ASOn selainpohjainen J2EE-arkkitehtuuriin pohjautuva käyttöliittymä mahdollistaa tiedon tehokkaan jakelun eri puolella konsernia. Käyttöliittymän toteutustapa mahdollistaa sovelluksen käytön selaimella ilman ohjelmistoasennuksia työasemille. Käyttäjille on toteutettu asiakaskohtaisia raportteja sekä aikasarjaraportteja, joilla pystytään helposti seuraamaan luottoriskien kehittymistä.

Lähdejärjestelmiä ASOlla on lähes 20, joista jokainen luovuttaa useita liittymätiedostoja tietovaraston käyttöön. Liittymätiedostojen monimuotoisuus asettaa suuret vaatimukset tietojen yhdenmukaistamiselle ja muokkaukselle. Loihteen toteuttama tietovarastoratkaisu keskittää Pohjolan heterogeenisessä lähdejärjestelmäympäristössä hajallaan olevat asiakas- ja sopimustiedot yhteen paikkaan ja mahdollistaa yhteismitallisen ja ajantasaisen raportoinnin koko konsernille. Tietovarastoratkaisu on toteutettu SAS/Warehouse Administrator -tuotteella. Visuaalisen ja toimivan ETL-välineen käyttö on ollut ensisijaisen tärkeää tietovarastoprosessin hallinnoimisessa.

Jouko Pölönen pitää Loihteen roolia ASO-projektissa erittäin tärkeänä. “Toimiminen Loihteen kanssa on sujunut meidän näkövinkkelistämme katsoen erittäin hyvin – joustavasti, tehokkaasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Loihteen kokemus tietovarastointihankkeista on auttanut ASOn arkkitehtuurin suunnittelussa ja toteutuksessa, välinevalinnoissa sekä projektin läpiviennissä.” Pölösen mukaan Loihteen suurimpia vahvuuksia ovat olleet tekninen osaaminen, vankka kokemus käytetystä SAS-välineestä sekä joustavuus. “Ilman ammattitaitoista ja joustavaa toimittajaa tätä projektia ei olisi voitu toteuttaa”, Pölönen kiteyttää.